Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamos īpašumus

Aknīstes novada pašvaldība pārdod  atklātā mutiskā izsolē  nekustamos īpašumus

Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

dzīvoklis Miera iela 1-11, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56059009248, kopējā platība 34,6 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 346/14564 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 2810,00 (divi tūkstoši astoņi simti desmit euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 281,00, reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.

Izsole notiks 2020.gada 13.februārī plkst.10.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 10.februārim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X, vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas norēķinu veidā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2019.gada 30.decembra. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

IZSOLES NOTEIKUMI


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemi ar daudzdzīvokļu māju “Silmači-1”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes vienība 1,46 ha platībā, dzīvojamās mājas platība 419,4 m2..

Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 2820,00 (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 282,00, reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.

Izsole notiks 2020.gada 11.februārī plkst.13.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 7.februārim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X, vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas norēķinu veidā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2019.gada 30.decembra. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

IZSOLES NOTEIKUMI


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabals Lauku ielā 2D, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010088, ar kopējo platību 0,9568 ha.

Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 2928,00 (divi tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 292,80, reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.

Izsole notiks 2020.gada 11.februārī plkst.10.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 7.februārim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X, vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas norēķinu veidā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2019.gada 30.decembra. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

IZSOLES NOTEIKUMI