Aknīstes vidusskolā noslēdzies 2019./2020.mācību gads, bet dzīve turpinās

Aknīstes vidusskolā noslēdzies 2019./2020.mācību gads, bet dzīve turpinās

Paldies skolēniem, vecākiem, pedagogiem, skolas tehniskajam personālam, atbalsta personālam! Kopā paveikts izcils darbs gan mācībās, gan organizatoriskajos un ikdienas darbos periodā, kad valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis Covid-19 dēļ.

Paldies, skolēni un vecāki, par jūsu labajiem vārdiem, novēlējumiem un ieteikumiem, ko sniedzāt skolas aptaujā attālināto mācību noslēgumā!

Skolēni un vecāki ir veikuši 46 ikrīta attālinātā mācību procesa reģistrācijas un , protams, šajās dienās centīgi un atbildīgi mācījušies.

Skolotāji šīm 46 attālinātās mācīšanās dienām gatavojuši materiālus, pārplānojuši savu darbu, konsultējuši, komunicējuši, labojuši, vērtējuši, snieguši atgriezenisko saiti. Paralēli šajā laikā visi  26 Aknīstes vidusskolas pedagogi attālināti veikuši profesionālo pilnveidi 24 stundu kursos „Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā” un 8 stundu kursu “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” 3.moduli  izmantojot ZOOM vebināru platformu.

Šajā laika posmā paspējām nosvinēt attālinātas Lieldienas, attālinātus 1. un 4.maija svētku , attālinātu Eiropas dienu un attālinātu Mātes dienu.

Skolas atbalsta komanda arī attālinātās mācīšanās periodā veica savu darbu – logopēds un skolas psihologs sniedza konsultācijas , sociālais pedagogs palīdzēja klašu audzinātājiem dažādu jautājumu risināšanā, pedagoga palīgi gatavoja mācību materiālus  speciālo programmu izglītojamiem, skolas bibliotekāre veica datu bāzes auditu, gatavoja mācību līdzekļu sarakstu nākamajam periodam, veica  atgriezto mācību grāmatu apstrādi un datu ievadīšanu sistēmā ALISE, karjeras konsultants sniedza informāciju skolēniem un veica karjeras izvēles aptaujas, medmāsa iesaistījās profilaktisko veselības un drošības pasākumu apzināšanā skolā, valsts ieteikumu īstenošanā,  skolēnu brīvpusdienu izdalīšanā un ikdienas vizuālajā skrīningā, drošības līdzekļu  izdalē 12.klašu skolēniem, nākot uz konsultācijām.

Skolas tehniskajiem darbiniekiem šis bija darbīgs un neparasts periods- tika veikta regulāra skolas dezinficēšana, vasaras periodam paredzētie remontdarbi jau tika uzsākti. Skolā notika rosībā, smaržoja krāsa un  skanēja darba rīku troksnis. Tika sakopta skolas apkārtne, veikta puķu dobju sakārtošana.

Kā „darbīga skudriņa” katru darba dienu skolas lietvede veica komunikācijas un organizatoriskos darbus gan digitāli, gan klātienē.

Šajā periodā skolā notika attālinātās akreditācijas procedūra: 27.maijā visas dienas garumā notika 7 intervijas ZOOM platformā, kurās tika intervēti skolas direktore, direktores vietnieki,  pašvaldības vadītāja un Izglītības pārvaldes vadītāja, pedagogi un skolas metodisko komisiju vadītāji, skolēnu pašpārvalde, vecāku padomes pārstāvji un atbalsta komandas pārstāvji. Akreditācija turpinās  klātienes posmā 2020.gada rudenī.

Jūnijā un jūlijā skolā notiek eksāmenu sesija. Tiks organizēti 6 eksāmeni : 5 centralizētie eksāmeni – angļu valodā, krievu valodā, latviešu valodā, matemātikā, bioloģijā 12.klases izglītojamiem un ne-CE valsts eksāmens informātikā 11.klasei.

9.klases skolēniem mācības noslēdzas 29.maijā, bet mācību gads noslēdzas 12.jūnijā, kad tiks izsniegti dokumenti par pamatizglītības iegūšanu.

12.klases absolventi dokumentus par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu saņems 24.jūlijā.

Vasaras periodā skola darbosies ierastajā kārtībā- darba dienās darba laikā.  Aicinām nākamās 1.klases, 10.klases un citus vecākus savus iesniegumus par bērna uzņemšanu skolā iesniegt lietvedībā, ienākot skolā ievērot visus drošībās un distancēšanās noteikumus.

2020.gada 1.septembrī 1., 4., 7., un 10.klašu skolēni sāks apgūt jauno, pilnveidoto mācību saturu, kuru saucam par kompetenču pieeju. Šajās klasēs  gaidāmas  pārmaiņas  gan mācību priekšmetu nosaukumos, gan apgūstot jaunus mācību priekšmetus, piemēram, dizains un tehnoloģijas , sports un veselība  1.klasei. Datorika, teātra māksla, krievu valoda  4.klasei. Inženierzinības 7.klasei.

Mācību procesā 7 jomās attīstīsim caurviju prasmes – jaunradi un uzņēmējspēju, pašvadītu mācīšanos, sadarbību, pilsonisko līdzdalību un digitālās prasmes.

10. klašu skolēniem tiek piedāvātas  divas izvēļu jomas jeb padziļināto kursu komplekti:

1.komplekts ar 3 padziļināta satura mācību priekšmetiem

2. komplekts ar 3 padziļināta satura mācību priekšmetiem

Angļu valoda

Angļu valoda

Matemātika

Latviešu valoda un literatūra

Bioloģija

Sociālās zinātnes

 

 Lai visiem jauka vasara, kurā atpūsties, uzņemt fizisko un garīgo spēku! Tiekamies 2020./2021.mācību gadā!

Skolas administrācijas vārdā D.v. inf.jomā L.Mažeika