Aknīstes vidusskolā sākot ar 2020.gada 23.martu līdz 2020.gada 14.aprīlim -MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI

Aknīstes vidusskolā sākot ar 2020.gada 23.martu līdz 2020.gada 14.aprīlim -MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI

Aknīstes vidusskolas direktore A.Voitiške  INFORMĒ par attālināto mācīšanos Aknīstes vidusskolā no 23.03.2020.-14.04.2020.  COVID-19 izsludinātās pandēmijas dēļ

  1. Katru darba dienas rītu līdz plkst. 8:20 skolotāji ievada informāciju E-klasē par konkrētajā dienā uzdoto mācību vielu, atbilstoši stundu sarakstam- tēma,  resursi, atgriezeniskās saites (turpmāk AS) skolotājam sniegšanas veids u.c. Katrs pedagogs tiesīgs organizēt tādu attālinātās mācīšanās procesu, kādu viņš  pārvalda un kāds vislabāk  atbilst skolēnu vecumposmam, digitālajām prasmēm un iespējām.
  2. Katru darba dienas rītu no plkst.8:20 līdz plkst.10:00 skolēni vai viņu vecāki atver E-klasi un saziņas sadaļā ( E-klases pasts) atver ziņu, kurā ievietota saite mācību procesa reģistrācijai konkrētajā datumā  https://ej.uz/Registret-datums  (turpmāk „reģistrācijas veidlapa”).
  3. Ja reģistrācijas veidlapa netiek aizpildīta savlaicīgi, tad klases audzinātājs interesējas par iemesliem. Kavējumus (reģistrācijas veidlapas neaizpildīšanu) var attaisnot tikai ar ārsta zīmi (skat. 4.punktu).
  4. Ja audzinātājs nevar sazināties ar  izglītojamo 2 darba dienas, viņš informē sociālo pedagogu, kurš var piesaistīt pašvaldības sociālo dienestu.
  5. Kavējumus  slimības dēļ vecāki piesaka e-klasē vai telefoniski ierastajā Aknīstes vidusskolas kartībā. Kavējumus attaisno tikai ar ārsta zīmi! 
  6. Katru darba dienu līdz  plkst.12:00 L. Mažeika apkopo reģistrācijas veidlapā sniegtās ziņas, nosūta  klašu audzinātājiem, skolotājiem, skolas vadībai.
  7. Katru darba dienu pedagogs attālinātām konsultācijām pieejams   mācību stundu un savu konsultāciju laikā (izmanto e-klases pastu, skolotāja mobilo tālruni t.sk. WhatsApp, u.c. skolotāja norādītos veidus). Saziņas iespējas ar pedagogiem publicēta e-klasē.
  8. Katru darba dienu līdz plkst.16:00 skolēni  vai viņu vecāki sniedz AS skolotājam par paveikto (veidā kā norādījis skolotājs).
  9. Katru darba dienu līdz plkst.17:00 skolotāji sniedz AS skolēniem un viņu vecākiem par  skolēnu paveikto attālinātajā mācību procesā  šajā dienā.
  10. Atgriezenisko saiti skolotāji var atspoguļot e-klases žurnālā:  formatīvā vērtējumā i/ni ; aprakstošā vērtējumā (1.-3.klase); komentārā e-klases pastā skolēniem, vecākiem.

Lūdzam visus skolēnus  un vecākus uz savstarpējo sadarbību un izpratni par situācijas nopietnību un atbildīgi piedalīties skolas izstrādātajā plānā par attālinātās mācīšanās procesa nodrošināšanu.

Aknīstes vidusskolas e-pasts : aknistevs@gmail.com , telefons: 65266221 .

Pedagogu e-pasti un telefona numuri pieejami E-klasē, skolas ziņu sadaļā.

Saite uz skolas sadaļu  Mācības attālināti