Izsoles Aknīstes novadā

Izsoles Aknīstes novadā

Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (zemes gabals):

Jaunais ceļš, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5625 007 0258, kopējā platībā 0,03 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 1854.00 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit četri euro 00 centi).

  1. Nodrošinājuma apmērs – EUR 185,40 reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.

Izsole notiks 2019.gada 8.oktobrī plkst.13.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2019.gada 4. oktobrim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2019.gada 2.septembra. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (zemes gabals):

  1. Starpgabals 1, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0068, kopējā platībā 0.1059 ha. Nekustamā īpašuma Starpgabals nosacītā cena ir EUR 2337.00 (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro 00 centi).
  2. Nodrošinājuma apmērs – EUR 233,70 reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.

Izsole notiks 2019.gada 8.oktobrī plkst.10.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2019.gada 4.oktobrim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2019.gada 2.septembra. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi


Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod trešās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (zemes gabals):

  1. Skolas iela 34A, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 001 0562, kopējā platībā 0.4656 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 1952.00 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit divi euro 00 centi).
  2. Nodrošinājuma apmērs – EUR 195,20 reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.

Izsole notiks 2019.gada 8.oktobrī plkst.14.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2019.gada 4.oktobrim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2019.gada 29.augusta. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi