Jaunatnes lietu konsultatīva komisija

Jaunatnes lietu konsultatīva komisija

Šī gada 3.februārī, plkst. 16.00 Aknīstes novada pašvaldības Aknīstes bērnu un jauniešu centrā uz pirmo sēdi tikās Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija šādā sastāvā: Aknīstes BJC direktore, Jaunatnes konsultatīvās komisijas vadītāja Evija Ķiķēna, Jaunatnes konsultatīvās komisijas locekļi Sarmīte Buholce – Asares pamatskolas pedagogs, Diāna Tamane – Asares pamatskolas skolniece, Aija Gasparoviča – Gārsenes pamatskolas pedagogs, Haralds Punculis – Gārsenes pamatskolas skolnieks, Līga Mažeika – Aknīstes vidusskolas pedagogs, Linda Buholce un Diāna Mihailova – Aknīstes vidusskolas skolnieces, kā arī pieaicinātā persona – Aknīstes novada teritoriālais plānotājs Līga Līduma.

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija tika izveidota ar mērķi veicināt pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, sekmējot Aknīstes novada jauniešu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī rosinot jauniešus darboties savā dzimtajā novadā. Viens no komisijas svarīgākajiem uzdevumiem ir analizēt situāciju Aknīstes novadā, lai izstrādātu priekšlikumus pašvaldības politikas un rīcības stratēģijas veidošanai un īstenošanai ar jaunatnes lietām saistīto jautājumu risināšanai Aknīstes novadā.

Sēdes darba kārtībā galvenais uzdevums bija Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma izstrāde, lai iesniegtu Aknīstes novada pašvaldībā apstiprināšanai.

            E.Ķiķēna.