Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Aknīstes vidusskolā

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Aknīstes vidusskolā

I Vispārīgie jautājumi

 1. Aknīstes vidusskolā (turpmāk- vidusskola) 2020./2021.mācību gadā izglītības process tiek īstenots klātienē (A modelis), ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumu pamatprincipus (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem atbilstošas prasības.
 2. Atbildīgās personas par šīs kārtības un no tās izrietošo prasību ievērošanu ir vidusskolas direktore Aija Voitiške, skolas medmāsa Inta Mazureviča.
 3. Kārtība ir izstrādāta, lai mazinātu vidusskolas skolēnu, darbinieku un apmeklētāju veselības apdraudējuma risku un ir saistoša visām minētajām grupām.

II Epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanas pamatprincipi

 1. Vidusskolā nedrīkst ienākt personas, kurām ir elpceļu infekcijas pazīmes (drudzis – ķermeņa temperatūra virs 37,5, klepus, elpas trūkums, iesnas, sāpošs kakls u.c.)
 2. Vidusskolā drīkst ienākt un atrasties tikai skolēni, skolotāji un darbinieki.
 3. Vecāki vai likumiskie pārstāvji vidusskolā drīkst atrasties gadījumos, ja tas tiek saskaņots ar skolas direktoru un ievērojot visu piesardzības pasākumus, t.sk. sejas maskas lietošanu.
 4. Vidusskolā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.
 5. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē vidusskolas atbildīgā persona, ja izglītojamajiem konstatēta Covid-19 infekcija, kā arī par izglītojamā prombūtnes iemesliem.
 6. Ja izglītojamais kavē mācību stundas mājas apstākļu dēļ, viņam atļauts ierasties skolā ar vecāku parakstītu kavējuma zīmi, kurā norādīts konkrēts kavējuma iemesls. Atkārtota kavējuma mājas apstākļu dēļ (viena mēneša laikā) gadījumā izglītojamajam atļauts ierasties izglītības iestādē pēc veikta Covid – 19 testa, uzrādot tā rezultātus vai ar ģimenes ārsta izziņu (Grozīts 03.09.2020.).
 7. Skolas telpās un apkārtnē jāievēro sociālā distancēšanās – 2 m, izņemot klašu kolektīvus vai grupas, kas atrodas telpā vai citā teritorijā mācību procesa dēļ.
 8. Visiem skolas darbiniekiem jāatgādina izglītojamiem par distancēšanos, ja tiek novērota drūzmēšanās.
 9. Izglītojamie nedodas ārpus vidusskolas teritorijas dienas ietvaros, izņemot, ja tas nepieciešams mācību procesam.
 10. Vidusskolas skolēniem, darbiniekiem un apmeklētājiem:
  1. ierodoties skolā un atrodoties skolas telpās vai tās teritorijā, jāievēro roku higiēna, dezinficējot tās vai mazgājot, kur tas iespējams;
  2. jāievēro individuālie piesardzības pasākumi;
  3. bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā, roku mazgāšana jāveic vismaz 40 sekundes un roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi;
  4. Jālieto personīgie rakstāmpiederumi vai individuālie vidusskolas piešķirtie mācību līdzekļi, lai samazinātu kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu.
 11. Vidusskola nodrošina šādus piesardzības pasākumus:
  1. lai nodrošinātu plūsmu nepārklāšanos un distancēšanās ievērošanu, ierašanos skolā un aiziešanu no skolas, izstrādāts ieeju plans, kas pievienots 1.pielikumā;
  2. skolēnu garderobes izvieto tuvumā ieejas durvīm, pa kurām skolēns ierodas skolā;
  3. visās klašu un koplietošanas telpās izvietota informācija - atgādinājumi par higiēnas ievērošanu, kā arī par pareizu roku mazgāšanu un 2 m distances ievērošanu;
  4. pie skolas ieejas durvīm novieto dezinfekcijas līdzekļus vai izlietnes roku mazgāšanai;
  5. klašu telpās un koplietošanas telpās nodrošina ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai roku dezinfekcijas līdzekļus un dezinfekcijas līdzekļus virsmu tīrīšanai;
  6. veic telpu uzkopšanu un dezinfekciju atbilstoši telpu uzkopšanas grafikam, par kura izstrādāšanu un uzraudzību atbildīga skolas medmāsa Inta Mazureviča.
  7. pastiprināti tīra koplietošanas virsmas ( durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krānus, skārienjūtīgās ierīces), pielietojot dezinfekcijas līdzekļus;
  8. skolotāji regulāri vēdina telpas – ne retāk kā pēc 2 mācību stundām uz 10 min, pusdienu starpbrīdī – 20 min;
  9. nodrošina bezkontakta termometru pieejamību gadījumiem, ja dienas laikā rodas aizdomas par ķermeņa temperatūras paaugstināšanos (1. stāvā- lietvedībā un medmāsas kabinetā, piebūves 3. stāvā – sk. D.Ielejas kabinetā, pamatēkas 3. stāvā – sociālā pedagoga kabinetā).
  10. ja darbinieks vēlas lietot medicīniskās sejas maskas vai aizsargvairogus, vidusskola nodrošina tos;
  11. ja mācību procesa laikā tiek izmantotas kopīgi lietojamas virsmas (darbgaldi, planšetes, datora peles) vai priekšmeti, skolotājs tās regulāri tīra;
  12. skolas autobusos skolēniem nav jālieto sejas maskas (2020.gada 19.augusta Aknīstes novada Finanšu komitejas lēmums), bet mutes un deguna daļa jāaizsedz ar šalli, audumu u.tml.;
  13. Pāriešana uz mācību procesa īstenošanas C modeli, atkarīga no Aknīstes novada domes lēmuma par rīcību, ja pašvaldības teritorijā tiek konstatēta infekcija Covid-19.

 

III Nepiederošu personu uzturēšanās izglītības iestādē

 1. Lai novērstu drūzmēšanos iestādē un ievērotu distancēšanos, vecāki nepieciešamības gadījumā pavada izglītojamos līdz attiecīgās klases ieejas durvīm, kur arī sagaida bērnus pēc nodarbībām.
 2. Vecāku sapulces, individuālas tikšanās ar pedagogu drīkst organizēt tikai pēc mācību stundām.
 3. Izglītojamo vecāki vai viņu pilnvarotās personas, kuras vēlas tikties ar pedagogu vai skolas administrāciju (ievērojot higiēnas un distancēšanās nosacījumus), savlaicīgi iepriekš vienojas ar pedagogu par tikšanās laiku. Izglītības iestādes pedagogam ir pienākums informēt e-klasē izglītības iestādes vadību par paredzēto tikšanos.
 4. Izglītojamo vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām, ierodoties uz tikšanos, jāpiereģistrējas pie izglītības iestādes dežuranta apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, laiku, izglītības iestādes darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāievēro higiēnas un distancēšanās pasākumi.
 5. Pedagogs, kurš organizē tikšanos, sagaida izglītojamā vecākus vai viņu pilnvarotās personas pie izglītības iestādes dežuranta, ievēro higiēnas un distancēšanās nosacījumus.
 6. Institūciju, uzņēmumu pārstāvji, kuri izglītības iestādē ieradušies sniegt pakalpojumus, ievēro higiēnas un distancēšanās nosacījumus, par šo personu klātbūtni iestādē dežurants informē izglītības iestādes administrāciju.
 7. Ar izglītības iestādi nesaistītām personām skolā uzturēties aizliegts.

IV Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums

1. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, tiek konstatētas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, iesnas, sāpošs kakls u.c.), vidusskola:

  1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā – medmāsas kabinetā vai logopēda kabinetā;
  2. ja nepieciešams nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks - sejas vairogu;
  3. sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski sazinās ar savu ģimenes ārstu;
  4. nodrošina izglītojamā mācību procesu attālināti;
  5. skolēnu atkal uzņem skolā saskaņā ar ģimenes ārsta atļauju/ norādījumiem;
 1. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, iesnas, sāpošs kakls u.c.), darbinieks
  1. pārtrauc pienākumu veikšanu un dodas mājās;
  2. telefoniski informē skolas vadību;
  3. sazinās ar ģimenes ārstu, lai vienotos par ārstēšanas režīmu;
  4. lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu publiskās vietās;
  5. atgriežas darbā tikai ar ārsta norādījumu.
 2. Ja darbiniekam vai izglītojamajam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, zvanot uz 113.
 3. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes tiek konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus, sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam – Jēkabpils nodaļa , telefons 65220145.
 4. Ja izglītojamajam konstatēta Covid-19 infekcija, izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem par to obligāti jāinformē skola.
 5. Ja izglītojamajam vai darbiniekam tiek konstatēta COVID-19 saslimšana, iestāde pilda SPKC norādījumus. Direktors par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē Aknīstes novada pašvaldību, savukārt pašvaldība – Izglītības kvalitātes valsts dienestu par faktu, ja skolai tiek noteikta karantīna.
 6. Ja Vidusskolā tiek atklāts infekcijas gadījums, tiek pāriets uz mācību procesa īstenošanas C modeli, ievērojot attālināto mācību īstenošanas noteikumus, kas iekļauti 5. sadaļā.
 1. Mācību procesa organizācijas

 

 1. Mācību stundas tiek organizētas pa klasēm, kuras ir savstarpēji noslēgtas, reģistrējot dalībnieku atrašanos skolā e-klases žurnālā.
 2. Mācības notiek katrai klasei atsevišķā telpā, apmeklējot ķīmijas, fizikas, datorikas un informātikas, bioloģijas, mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju un sporta stundas tām paredzētajos kabinetos.
 3. Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju ēdamzālē, tiek noteikts atšķirīgs mācību stundu, pusdienu starpbrīža laiks. Skatīt 2.pielikumu.
 4. Skolotājs, kurš vadījis mācību stundu pirms pusdienu starpbrīža, pavada skolēnus uz ēdamzāli, kontrolē, lai skolēni ievērotu 2 m distanci no citas klašu grupas.
 5. 1-4. klasēs mācības notiek atbilstoši stundu sarakstam bez attālinātā mācību procesa elementiem, starpbrīžos tiek organizētas dinamiskās pauzes.
 6. 5.-6. klasēs mācības notiek atbilstoši stundu sarakstam bez attālinātā mācību procesa elementiem, starpbrīži tiek organizēti atbilstoši skolā noteiktajiem stundu laikiem.
 7. 20 % ( vienu dienu nedēļā) mācību laika 7. – 12.klašu grupām ar direktores rīkojumu var tikt noteikts darbs ar attālinātā mācību procesa elementiem 1 x nedēļā pēc noteikta grafika katrai nedēļai, saziņai lietojot WhatsApp un e-klase.lv pastu. Tiešsaistes stundu nodrošināšanai lieto platformu Zoom, kā arī izmanto mācību platformas www.uzdevumi.lv, www.soma.lv u.c.
 8. Attālināts mācību process skolēniem, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā, tiek nodrošināts atbilstoši kārtībai kādā skola nodrošina attālināto mācību procesu 1.-12.klasēm.
 9. Attālināto mācību procesa nodrošināšana:
  1. skolotāji strādā atbilstoši metodiskajiem ieteikumiem “Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai izglītības iestādē”;
  2. nodrošina kvalitatīvu, savlaicīgu un uz izglītojamā izaugsmi vērstu atgriezenisko saiti, kā arī veicina pašvadītu mācīšanos;
  3. veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti tiem izglītojamiem, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā;
  4. skolotāji vada izglītojamo mācīšanos attālināti, dodot priekšroku darbam tiešsaistē.
 10. Lai nodrošinātu atbalstu skolēniem skolotāji
  1. ievēro skolēna mācīšanās vajadzības, tai skaitā sociāli emocionālās, sniedz atbalstu un nepieļauj jebkāda veida diskrimināciju vai aizskaršanu (piem., analizējot mājas darbus, filmētu materiālu un sniedzot atgriezenisko saiti skolēnam citu skolēnu klātbūtnē);
  2. ja nepieciešams, operatīvi meklē atbalsta personāla vai kāda cita speciālista, dienesta palīdzību. Pārliecinās par tehnisko resursu pieejamību un piekļuvi internetam. Meklē risinājumu un nodrošina kvalitatīvu un efektīvu mācību procesu neatkarīgi no skolēna rīcībā esošajiem resursiem un tehnoloģiskajām iespējām.
  3. ja nepieciešams, sazinās ar skolēna vecākiem (likumisko pārstāvi) un vienojas par iespējām skolēna mācīšanās atbalstam.
 11. Mācības klātienē notiek pēc vidusskolas izstrādāta un publicēta stundu saraksta e-klase.lv.
 12. Mācības ar attālinātā mācību procesa elementiem 7.-12. klasei notiek pēc izstrādāta un publicēta grafika žurnālā www.e-klase.lv, kuru apstiprina izglītības iestādes direktore  (Grozīts 03.09.2020.).
 13. Klašu audzinātāji regulāri informē vecākus par mācību procesa organizāciju skolā, nosūtot informāciju e-klases žurnālā.

 

 1. Interešu izglītības programmu īstenošana

 

 1. Īstenojot interešu izglītības programmu, jāņem vērā visi iepriekš minētie piesardzības pasākumi un noteikumi.
 2. Interešu izglītības nodarbības nodrošina klātienē ar attālinātā mācību procesa elementiem pēc skolotāja ieskatiem.
 3. Nodarbību ilgums telpās nedrīkst pārsniegt 2 mācību stundas. Pēc katras stundas – telpu vēdināšana.
 4. Dalībnieku skaits vienā interešu izglītības programmas grupā – 12 skolēni, tautiskajās dejās-16.
 5. Tiek nodrošināta dalībnieku savlaicīga uzskaite.
 6. Vairāku dziedātāju grupa, kora dziedātāji un vokālo ansambļu dalībnieki ievēro 2 m distanci viens no otra.
 7. Vienas grupas ietvaros 2 m fizisku distancēšanos var neievērot skatuves runas pulciņa, deju kolektīvu un instrumentālās mūzikas kolektīva dalībnieki.
 1. Ārpusstundu pasākumu organizēšana
 1. Organizējot ārpusstundu pasākumus vai piedaloties citu organizētajos pasākumus jāievēro valstī un vidusskolā noteiktie pulcēšanās ierobežojumi un piesardzības pasākumi.
 2. Priekšroka tiek dota pasākumiem, kuri notiek ārpus telpām atsevišķiem klašu kolektīviem.

1.pielikums Skolēnu plūsmas organizēšana (grozīts 03.09.2020.)

2. pielikums Mācību stundu, starpbrīžu un pusdienu laiki pa klašu grupām (grozīts 03.09.2020.)

3. pielikums. Izglītojamo sadalījums pa kabinetiem (grozīts 03.09.2020.)