AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikums

APSTIPRINĀTS

Aknīstes novada domes sēdē

2013.gada 24.jūlijā (protokols Nr.11, 18.#)

Aknīstes novada DOMES SOCIĀLĀS, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA komitejas nolikums

1. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komiteju (saīsināti SIKS komiteja) 4 locekļu sastāvā ar savu lēmumu izveido Aknīstes novada dome.

2. Komiteju vada tās locekļu ievēlēts komitejas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.

3. Komitejas priekšsēdētāju, vietnieku no saviem locekļiem ievēl komiteja ar balsu vairākumu.

4. Savā darbībā komiteja ievēro LR likumus, Ministru kabineta noteikumus, Aknīstes novada domes saistošos noteikumus, lēmumus, rīkojumus u.c. normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu.

5. SIKS komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdēs šādus jautājumus:

5.1. par sociālo palīdzību;
5.2. par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
5.3. par dzīvojamo telpu izmantošanu;
5.4. par veselības aprūpi un aizsardzību;
5.5. par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
5.6. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;
5.7. par sociālās palīdzības dienesta darba kontroli un koordināciju;
5.8. par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām;

6. Komiteja izskata jautājumus, kas saistīti ar sekojošām iestādēm:

6.1. Sociālo dienestu;
6.2. Aknīstes vidusskolu, Asares pamatskolu, Gārsenes pamatskolu, Aknīstes BJC, PII „Bitīte”, Asares bērnu dienas centru, Viesītes sporta skolas filiāli, Jēkabpils mūzikas skolas filiāli, Jēkabpils mākslas skolas filiāli;
6.3. Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēku, Gārsenes bibliotēku, Asares bibliotēku;
6.4. Gārsenes TIC, Asares TIP, Aknīstes novadpētniecības muzeju;
6.5. Gārsenes kultūras nama, Asares kultūras nama, Aknīstes kultūras centra darbību.

7. Komitejas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

8. Komitejas sēdes ir atklātas. Tajās var piedalīties ikviens domes deputāts un Aknīstes novada iedzīvotāji.

9. Komitejas priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

10. Komiteja var noturēt kopīgas sēdes ar citām domes pastāvīgajām komitejām, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi.

11. Komitejas sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs.

12. Komitejas sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir domes sēdes.

13. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdi, sastāda sēdes darba kārtību, raugās, lai komitejas lēmumi būtu ierakstīti protokolā, kā arī kontrolē komitejas lēmumu izpildi.

14. Par komitejas sēdes vietu, laiku komitejas priekšsēdētājs informē deputātus ne vēlāk kā 3 dienas pirms kārtējas komitejas sēdes un ne vēlāk kā 3 stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes.

15. Komitejas sēdes darba kārtība, komitejas lēmumu projekti, atzinumi par tiem, izziņas materiāli, deputātu iesniegumi, priekšlikumi un jautājumi pieejami komitejas deputātiem pie domes sekretāres ne vēlāk kā l dienu pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 3stundu pirms ārkārtas sēdes.

16. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komitejas sastāva.

17. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par lēmumu, balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir komitejas priekšsēdētāja balss, tā prombūtnē - komitejas vietnieka balss.

18. Komitejas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komitejas locekļi. Komitejas sēdi protokolē pašvaldības kancelejas lietvede.

19. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc 3 un ne vēlāk kā pēc 7 dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs par to ziņo domei.

20. Komitejas locekļi var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes lēmumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis 3 reizes pēc kārtas neattaisnotu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos, kas katrs tiek izvērtēts atsevišķi.

21. Pēc komitejas priekšsēdētāja vai domes priekšsēdētāja vai vienas trešdaļas komitejas locekļu pieprasījuma tiek sasauktas komitejas ārkārtas sēdes. Ārkārtas sēdes sasauc 24 stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

22. Komitejas priekšsēdētājam ar domes lēmumu nosaka iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās. Komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku.

23. Komitejas locekļiem, atbilstoši kompetencei pildot pienākumus, ir tiesības:

23.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, iestāžu dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju sēdēs;
23.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.

24. Ja komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās domstarpības, komitejas priekšsēdētājam ir jāziņo domes sēdē par visiem atšķirīgajiem viedokļiem.

25. Komitejas locekļiem ir jāatturas no piedalīšanās lēmuma projekta sagatavošanā un lēmuma pieņemšanā, ja lēmums skar komitejas locekļa personiskās, viņa ģimenes, radinieku vai to personu intereses, kuru likumīgais pārstāvis ir komitejas loceklis.

26. Komitejas locekļi saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar domes apstiprināto Aknīstes novada pašvaldības Atlīdzības nolikumu.

Komitejas priekšsēdētāja S.Pudāne