Mācību gada noslēgums novadu izglītības iestādēs

Mācību gada noslēgums novadu izglītības iestādēs

Ir noziedējušas ābeles. Šobrīd ceriņu smarža kāpj debesīs. Laiks tūlīt, tūlīt iebridīs vasarā. Mēs pīsim margrietiņu vainagus un rotāsim Līgo nakti. Kad tuvosies gladiolu zobenu un asteru zvaigžņotais krāšņums, ceram atkal tikties skolā.

Jā, mācību gads atkal ir pagājis. Šogad tas piedāvāja ne tikai izaicinājumu mācību sasniegumos un interešu izglītībā, bet arī paša procesa organizēšanas gaitā. Mēs kopīgi aizmirsām vārdu “tomēr”. Jo šie skaitliski niecīgie pieci burti spēj nomākt prieku par visu. Tā vietā likām vēl skaitliski sīkāku vārdu “un”. Un skanēja un veicās, un izdevās labāk. Mēs ieraudzījām daudz pozitīva, daudz vērtīga, kas mums varbūt būtu paskrējis garām neievērots, ja nebūtu attālinātā mācību procesa.

Jēkabpils, Salas, Viesītes, Aknīstes, Krustpils novadu izglītības iestāžu vadītājiem lūdzām izvērtēt mācību gada noslēgumu. Dalīsimies dažos secinājumos.

Kas gan būtu izglītības iestādes bez pašu mazāko bērnu skanīgas čalošanas? Katrā no pieciem novadiem pie izglītības iestādēm ir pirmsskolas grupas un/vai atsevišķa pirmskolas izglītības iestāde. Salas novada PII “Ābelīte” vadītāja Inga Pastare akcentē darbinieku IT prasmju pilnveidošanu, darbojoties neikdienišķā mācību procesā. Mācības attālināti ir sekmīgas sadarbības rezultāts starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Strādājot un mācoties kopā, meklējām jaunus risinājumus.

Krustpils novada Sūnu pamatskolas direktore Inese Ziediņa atzīst, ka šajā procesā “skolotājs un skolēns iemācījās plānot savu laiku, atbildēt par darba rezultātu, realizēt pašvadītu mācīšanos, pašmācības ceļā uzlaboja digitālas prasmes un visi 100% pieslēdzas e-klasei”.

“Laba iespēja skolai pārdomāt savas iespējas attālināto mācību nodrošināšanai, jo ik pa brīdim šāda nepieciešamība rodas arī bez ārkārtējās situācijas. Skolotājiem - iespēja uzzināt par digitāliem mācību materiāliem savā mācību priekšmetā un sākt tos izmantot. Skolēniem - uzlabojušās pašvadītas mācīšanās prasmes (prasme plānot, īstenot un uzraudzīt savu mācīšanās procesu) un atbildība” - tā Jēkabpils novada Zasas vidusskolas direktores Arnita Pore.

Mācību gada noslēgumā īpaša uzmanība veltīta interešu izglītības jautājumam. Viesītes novada Viesītes Mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenotāja. Skola rūpējas par mantoto un iegūto kultūras vērtību saglabāšanu, aktualizēšanu, izplatīšanu, attīsta daudzveidīgu kultūras vidi, kā arī pilnvērtīgi iekļaujas un darbojas novadu un Latvijas kultūras telpā. Skolas direktore Inga Bartkeviča stāsta, ka “attālinātajā mācību procesā mums gāja kā pa ,,amerikāņu kalniņiem”. Sākumā bērni ar sajūsmu uzņēma šo saziņu caur WhatsApp, bija interesanti, nepierasti, mazāko klašu audzēkņiem sazināties palīdzēja vecāki. Tad visi aprada ar situāciju, saprata, ka jāmācās tik un tā. Bet finālā visiem vajadzēja atsūtīt video ar priekšnesumiem. Tā panācām, ka gandrīz visi uzdevumus izpildīja ļoti labi un labi. Esam gandarīti par rezultātiem!”

Aknīstes novada Aknīstes Bērnu un jauniešu centram arī bija sava veida izaicinājums interešu izglītības nodrošinājums - mācīšanās attālināti. Stāsta direktore Evija Ķiķēna - “Izaicinājums pedagogiem bija paraudzīties uz savu nodarbību vadīšanu citādām metodēm, savādākiem tēmas apguves veidiem. Secinājām, ka produktīvāk un interesantāk ir nodarbības klātienē, kad "darba augļu" novērtējums ir svētki (koncerts vai pasākums), kad ikdienā notiek savstarpējā komunikācija un socializēšanās.”

Šis mācību semestris prasīja no katra skolēna, katras ģimenes, katra pedagoga daudz vairāk darba, pacietības, sapratnes un iejūtības nekā parasti. Mums vienmēr ir iespēja rīkoties, pat ja negribas vai neizdodas. Mēs varam mēģināt meklēt perspektīvu, sākot ar sīkumiem - atverot aizkarus un paskatoties mākoņos, līdz lielām lietām un idejām.

Viesītes vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Iveta Maševska uzsver, ka šajā laikā novērtējām, cik svarīgi esam viens otram kolektīvā, pratām viens otru uzmundrināt un "sapurināt", kad likās, ka spēki izsīkuši. Visi kopā mēs esam "izdzīvojuši"!

Jēkabpils novada Rubeņu pamatskolas direktore Ilona Kantāne ir apkopojusi skolas pedagogu domas par šī laika darbu -

“ skolēni aktīvi, reizēm paveica vairāk, nekā bija prasīts. Darbs veicās samērā raiti. Skolēni vairāk lasīja. Tas bija labs iesākums pašvadītām mācībām. Ir skolēni, kuriem sekmes uzlabojušās, jo var labāk koncentrēties mācībām. Izveidojās daudzpusīga saziņa ar skolēnu vecākiem. Viņi atzīst, ka labāk iepazinuši savu bērnu mācīšanās paradumus.”

“Pozitīvais - jauns izaicinājums gan skolotājiem, gan skolēniem un vecākiem. Sākām ar bijību, bet tad viss sakārtojās. Galvenais secinājums - ļoti svarīgs ir vecāku atbalsts”- atziņām pievienojas Krustpils novada Vīpes pamatskolas direktore Maija Grundšteine.

Komunicējot ar skolēniem un skolotājiem sarunās bieži ieskanas atslēgas vārdi: “prieks”, “pabeigtība”, “atvieglojums”, “gandarījums”. Krustpils novada Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktore Līga Zalāne veica kopsavilkumu par mācību procesu, uzsverot astoņas lietas -

  • apgūtas jaunas mācību platformas un pilnveidotas digitālās prasmes;
  • uzlabojusies sadarbība ar vecākiem;
  • nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam;
  • skolotāji savus izstrādātos mācību materiālus pielāgojuši e videi;
  • nodrošināts izglītojamajiem pašvadīts mācību process;
  • vecāki iedziļinājušies vairāk mācību procesā, līdz ar to labāk apjautuši sava bērna zināšanu un spēju līmeni;
  • nav ierobežots laiks mācībām( nav 40 min. mācību stunda);
  • skolēni bija spiesti plānot savu dienas režīmu. Mēs ceram, ka viņi šobrīd ir kļuvuši patstāvīgāki.”

Šajā laikā Jēkabpils novada Izglītības pārvalde nepārtraukti sazinājās ar skolu direktoriem, pedagogiem, vecākiem, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem un pašvaldību speciālistiem, skaidrojot apstākļus un risinot problēmsituācijas. Izglītības kvalitātes valsts dienests no 14. aprīļa atsāka vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju un vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu. IKVD akreditācijas sākuma daļu īstenoja attālināti, bet noslēguma daļu – klātienē pēc ārkārtējās situācijas beigām. Akreditācijas pirmais posms veiksmīgi noslēdzies Jēkabpils novada Zasas vidusskolā un Ābeļu pamatskolā, Aknīstes novada Aknīstes vidusskolā, Salas novada PII “Ābelīte”, Viesītes novada Viesītes mūzikas un mākslas skolā. Noticis arī šo izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības sekmīgs novērtēšanas process.

Liels paldies Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils, Aknīstes pašvaldībām, kuras nemitīgi izrādīja interesi par notiekošo izglītības iestādēs, atbalstīja un uzmundrināja pedagogus, sagādāja un atjaunoja tehniskos līdzekļus attālinātā mācību procesa realizācijai, rūpējās par skolēnu ēdināšanu.

Š. g. maijā visās pašvaldībās notika vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošana par sasniegumiem valsts vai starptautiskā mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, par sasniegumiem kultūrā valsts un starptautiska mēroga skatēs, konkursos, festivālos un par sasniegumiem sporta sacensībās.

Paldies ikvienam, kurš bija iesaistīts mācību gada sekmīgā norisē!

Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

Jēkabpils novada

Izglītības pārvalde