Paziņojums par SIA „AB-FARM” hibrīda elektrostaciju parku „Domenieki” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par SIA „AB-FARM” hibrīda elektrostaciju parku „Domenieki” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par SIA „AB-FARM” hibrīda elektrostaciju parku „Domenieki” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts 2019.gada 12.jūnijā laikrakstos „Ļaudis un Darbi” un 2019. gada 14. Jūnija „Aknīstes novada vēstis”, 2019.gada 6.jūnijā “Brīvā Daugava”.

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Hibrīda elektrostacija ,,Domenieki”.

Ierosinātājs: SIA „AB-FARM”, reģ.Nr. 45403028925

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas:

Hibrīda elektrostacijas ,,Domenieki” iespējamā izveides vieta:

Aknīstes novada, Asares pagasta teritorijā esoši nekustamie īpašumi - ,,Zītari” (kadastra Nr. 56440020040), ,,Beri” (kadastra Nr. 56440010002), ,,Mežmalas” (kadastra Nr. 56440020037), ,,Dobkalni” (kadastra Nr. 56440020034), ,,Dzilnas” (kadastra Nr. 56440020087), ,,Rozes” (kadastra Nr. 56440020041);

Jēkabpils novada, Rubenes pagasta teritorijā esoši nekustamie īpašumi – ,,Beri” (kadastra Nr. 56820030042), ,,Mazberi” (kadastra nr. 56820030082), ,,Galeji” (kadastra Nr. 56820030048) (turpmāk – Darbības vieta).

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 4.aprīļa Lēmums Nr. 5-02/4

Paredzētās darbības apraksts: Darbības vietā paredzēts izbūvēt hibrīda elektrostaciju „Domenieki” (turpmāk – Paredzētā darbība), kas sastāvētu no 10 vēja elektrostacijām (turpmāk – VES), kuru augstums būtu ~ 200-250 m un jauda ~ 6 MW (katrai VES), kā arī saules paneļiem (saules enerģijas kolektoriem), kas tiktu uzstādītas ~ 500 ha platībā starp plānotajām VES (kopējā kolektoru jauda ~ 400 MW). Prognozēts, ka kopējais saules un vēja saražotās enerģijas apjoms varētu sasniegt ~ 620 GWh gadā. Vienlaicīgi ar Paredzētās darbības realizāciju ir paredzēts izbūvēt to uzstādīšanai un ekspluatācijai nepieciešamo infrastruktūru, tostarp būvniecības procesa nodrošināšanai būs nepieciešama jaunu pievedceļu izbūve. Plānots, ka saražotā elektroenerģija tiks uzkrāta akumulatoros un vēlāk nodota kopējā sadales tīklā.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Aknīstes novada pašvaldībā 1.kabinetā pie lietvedes, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, www.akniste.lv, informācija pa tālr. +37128612924 vai e-pastu: akniste@akniste.lv.
  • Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī, www.jekabpilsnovads.lv
  • SIA „AB-FARM”, Asares pagasts, Aknīstes novadā, vai e-pastu: ab-farms@mail.dk

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • Aknīstē 2019. gada 18. jūnijā Skolas iela 1A Bērnu un jauniešu centrā plkst. 9.00
  • Rubeņos 2019. gada 18. jūnijā Rubenes kultūras namā plkst.11.00

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību un tās iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv. 20 darba dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas.