Par tranzītielu rekonstrukciju Aknīstes pilsētā

Par tranzītielu rekonstrukciju Aknīstes pilsētā

Īstenojot projektu „Augšzemes un Skolas ielu rekonstrukcija (t.sk.tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā” (identifikācijas nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020), Krustpils novada būvvaldē 2010.gada decembrī saskaņotas  izmaiņas rekonstrukcijas būvdarbu veikšanas laika grafikā. Projekta kopējais īstenošanas laiks samazināts līdz 35 mēnešiem – no 2010.gada februāra līdz 2011.gada 31.decembrim un no 2014.gada janvāra līdz 31.decembrim, būvdarbus veicot nevis 4, bet 2  kārtās.

Pirmajā kārtā – 2011.gadā – paredzēts veikt Skolas ielas un tilta rekonstrukciju, 2.kārtā – 2014.gadā – Augšzemes ielas rekonstrukciju.

Minētās izmaiņas saistītas ar to, ka SIA „Aknīstes Pakalpojumi”  2011.gada februārī plāno iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā”, kurā plānotās darbības (ūdensvada un kanalizācijas tīklu izvietojums) 2011.-2013.gadā skars rekonstruējamās tranzītielas. Tā kā abos projektos plānotās darbības nedrīkst pārklāties, Augšzemes ielas rekonstrukcija tiek paredzēta 2014.gadā, bet Skolas ielā ūdensvada un kanalizācijas trašu izvietojumu pašlaik tiek plānots  novirzīt uz zaļo zonu paralēli ielai.

2011.gada 12.janvārī par tranzītielu rekonstrukcijas darbu autoruzraudzības veikšanu  noslēgts līgums ar tehniskā projekta izstrādātāju SIA „K-RDB” (Jēkabpils), 31.janvārī par 1.kārtas būvdarbu būvuzraudzības veikšanu noslēgts līgums ar iepirkuma procedūras uzvarētāju SIA „Jurēvičs un partneri” (Rīga). Februāra sākumā tiks izsludināts atklāts konkurss par 1.kārtas būvdarbu veikšanu.

Projekta realizācija, rekonstruējot Aknīstes pilsētas tranzītielas sekmēs komfortablu un drošu satiksmi valsts 1.šķiras autoceļa P 73 Vecumnieki – Nereta - Subate maršrutā, kā arī Aknīstes pilsētā.

Informāciju sagatavoja I.Cālīte,

telpiskās attīstības plānotāja.