Projektu nedēļa Aknīstes vidusskolā

Projektu nedēļa Aknīstes vidusskolā

Aknīstes vidusskolā februāris jau tradicionāli kļuvis par 2.-9.klašu skolēnu projektu darbu nedēļu. Kamēr 1.klases skolēni izmanto pienākošos papildus brīvo nedēļu, tikmēr pārējiem pamatskolas skolēniem mācības notiek nedaudz citādā veidā- nevis ierastajās mācību stundās, bet gan darbojoties projektu nedēļā.

Projektu nedēļa - mācību darba organizācijas forma, kuras mērķis veidot radošas darbības pieredzi, mainīt mācību darba metodes un formas, kā arī sniegt iespēju mainīt mācību priekšmetu stundu tradicionālo ritmu.

 Aknīstes vidusskolā  projektu nedēļā skolēni attīsta mācīšanās kompetenci, veidojot patstāvīga praktiskā un pētnieciskā darba iemaņas, prasmi izmantot dažādus informācijas avotus, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Skolēni  veido prasmi rokrakstā vai elektroniski izklāstīt un noformēt projekta darbu, prezentēt to. Skolēni pilnveido prasmi veikt sava darba pašvērtēšanu, uzklausīt citu skolēnu viedokli un analizēt citu skolēnu paveikto.

2019./2020.m.g  kopīgā tēma “Skolas  un apkārtējā vide” . Skolēni, kopā ar skolotājiem-konsultantiem nedēļas garumā izstrādā savu projekta darbu un 14.02.2020. to publiski aizstāvēs, prezentējot to.

Skolēnu projektu darbu prezentāciju vērtēšanas komisijā ir gan skolotāji, gan vecāku padomes pārstāvji. Arī paši skolēni piedalās gan uzstājoties, gan uzmanīgi klausoties skolas biedru prezentācijās, gan uzdodot viens otram jautājumus.

Projektu nedēļas norise palīdz skolēniem kļūt atbildīgiem, patstāvīgiem, radošiem un padara mācību procesu pietuvinātu gaidāmajai kompetenču pieejai.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece inf.jomā L.Mažeika