AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

Aknīstes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu iedzīvotājiem.

Aknīstes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu iedzīvotājiem, kura ietvaros var saņemt pašvaldības atbalstu dažādu aktivitāšu veikšanai.

26.februārī sāksies jaunā Aknīstes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešana, kas ilgs līdz 27. martam.

26.februārī sāksies jaunā Aknīstes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešana, kas ilgs līdz 27. martam. Aknīstes novada teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Papildus tam tika izstrādāts arī Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats.

Jauniešu iniciatīvas projektu konkurss

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Var sākt aizpildīt platību maksājumu provizorisko iesniegumu

No šā gada14.februāra ikviens lauksaimnieks var sākt aizpildīt informāciju vienotajā platību maksājumu iesniegumā. Šādu iespēju Lauku atbalsta dienests šogad piedāvā pirmo reizi, lai padarītu ērtāku minēto iesniegumu aizpildīšanu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā – tagad to var darīt pakāpeniski un savlaicīgi aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības.

Var iesniegt lauku bloku precizējumus

No šā gada 7.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim.

„Ūdenszīmes” aicina uz diviem sezonai atbilstošiem pasākumiem

Februāris šogad ir īsts pavasara mēnesis, un „Ūdenszīmes” aicina uz diviem sezonai atbilstošiem pasākumiem: Piektdien, 14. februārī, pl. 11 00 Kaldabruņas skolā „Zaļumzīles diena”. Sestdien, 22. Februārī, pl. 11 00 Kaldabruņas skolā Vitrāžas darbnīca Martas Ģībietes vadībā.

Biedrības Lauku partnerība “Sēlija” paziņojums

Biedrība Lauku partnerība “Sēlija” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”

LLKC aicina pieteikties 7 dienu mācībām par bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu

LLKC aicina pieteikties 7 dienu mācībām par bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu (nokārtojot eksāmenu, varēs iegūt bioloģiskās lauksaimniecības izglītību, 180 stundas). Mācības Jēkabpils konsultāciju biroja telpās notiks 25.03., 27.03., 03.04., 08.04., 14.04., 17.04., 21.04.

BEZMAKSAS mājdzīvnieku (runču) sterilizācijas akciju

Aknīstes novada pašvaldība atbilstoši Veterinārmedicīnas likuma (01.07.2001.) prasībām, ar mērķi samazināt klaiņojošo un bezsaimnieka mājdzīvnieku pavairošanos pagastu teritorijās, organizē BEZMAKSAS mājdzīvnieku (runču) sterilizācijas akciju

Informācija Aknīstes pilsētas un pagastu iedzīvotājiem, kuri nav noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu!

Atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” var noslēgt, zvanot pa tālruni 65438392 Rūpēsimies par apkārtējās vides sakoptību!

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs organizē mācības

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs organizē mācības

Uzmanību lopkopjiem

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumiem Nr. 134 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”, līdz 2020. gada 1. februārim Jums jāsniedz Lauksaimniecības datu centram (LDC) informācija.