AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

ELFLA

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par pašvaldības ceļu pārbūves pabeigšanu par pašvaldības ceļa nr. 3-6 Gārsene - Jaunmuiža – Irbes (0,00-0,96 km) posma pārbūve Aknīstes novada Gārsenes pagastā, projekta nr. 18-05-A00702-000037. Pārbūves darbos tika novākts ceļa apaugums, nodrošināta lietus ūdeņu notece no ceļiem, nepieciešamajos posmos pārbūvēts ceļa segums, izveidotas nobrauktuves uz īpašumiem.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 244 025.81, no tā publiskais finansējums ir 90 000.00 eiro.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja:

Telpiskās attīstības plānotāja

Santa Šmite

Mob. tel. 28612924

E-pasts: santa.smite@akniste.lv


27.11.2020. 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par pašvaldības ceļu pārbūves pabeigšanu par pašvaldības ceļa Melioratoru iela (0.070 km - 0.728 km) posma pārbūve Aknīstes novada Aknīstes pilsētā projekts nr. 19-05-A00702-000011. Pārbūves darbos tika novākts ceļa apaugums, nodrošināta lietus ūdeņu notece no ceļiem, pārbūvēts ceļa segums, izveidotas nobrauktuves uz īpašumiem, veikta divkārtu virsmas seguma apstrāde.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 147676.35 eiro, no tā publiskais finansējums ir 120473.15 eiro.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

  

 


 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par pašvaldības ceļu pārbūves pabeigšanu par pašvaldības ceļa 14.CRBP-Censoņi (1,82 km -2,81 km)posma pārbūve Aknīstes novada Aknīstes pagastā projekts nr. 18-05-A00702-000015. Pārbūves darbos tika novākts ceļa apaugums, nodrošināta lietus ūdeņu notece no ceļiem, nepieciešamajos posmos pārbūvēts ceļa segums, izveidotas nobrauktuves uz īpašumiem.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 94011.32 eiro, no tā publiskais finansējums ir 59809.50 eiro.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par pašvaldības ceļu pārbūves pabeigšanu par pašvaldības ceļa nr. 2-28 Lupīnas- Birznieki (0.00-0.485 km) un nr.2-26 Rīti- Vecozoli (0.00-0.138 km) posma pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā, Ancenē projekts nr. 18-05-A00702-000014. Pārbūves darbos tika novākts ceļa apaugums, nodrošināta lietus ūdeņu notece no ceļiem, nepieciešamajos posmos pārbūvēts ceļa segums, izveidotas nobrauktuves uz īpašumiem.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 99427.55,no tā publiskais finansējums ir 89484.79 eiro.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja:

Telpiskās attīstības plānotāja

Santa Šmite

Mob. tel. 28612924

E-pasts: santa.smite@akniste.lv

 

 


Pašvaldības ir realizējusi projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000001 “Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas”, kurš 2017.gadā tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta pamatmērķis – paaugstināt iedzīvotāju drošības līmeni Aknīstē, ierīkojot ielu apgaismojumu publiski pieejamā teritorijā pie pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” Aknīstē, Skolas ielā 16A. Teritorijā tiks izveidots ielu apgaismojums, uzstādot 10 hibdrīdgaismas laternas ar saules paneļiem un vēja ģeneratoriem. Elektrība apgaismojumam tiks ražota, izmantojot tikai atjaunojamos energoresursus – saules un vēja enerģiju. Apgaismojums darbojas pēc principa, pie saulainiem un vējainiem apstākļiem enerģija tiek uzkrāta akumulatorā, kas attiecīgi mākoņainos un lēna vēja apstākļos dod uzkrāto enerģiju un nodrošina apgaismojumu. Apgaismojuma ierīkošana rada drošu un labvēlīgu vidi bērnudārza un pārējā sabiedriskā centra apmeklētājiem; uzlabo satiksmes drošību Skolas ielas iebrauktuvē un palielina pakalpojumu pieejamību. Vienlaikus tas ir ekotehnoloģiju izmantošanas demonstrējuma projekts gan Aknīstes novadā, gan lauku partnerības „Sēlija” darbības teritorijā, jo līdz šim šāda veida apgaismojums partnerības darbības teritorijā nav uzstādīts.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 41 091.97, no tām attiecināmās izmaksas ir EUR 30 000 00, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir EUR 27 000 , pārējās izmaksas segtas no pašvaldības budžeta.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par pašvaldības ceļu pārbūves pabeigšanu:

Nr. 2 - 34 “Dienvidi - Grantsbedres” (0,00 km – 0,534 km), projekta Nr. 18-05-A00702-000019 “Pašvaldības grants ceļa Dienvidi – Grantsbedres pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā” ar kopējām izmaksām 47776.82 eiro, no tā publiskais finansējums 42032.41 eiro .

Nr. 2 - 4 “Tauriņi – Upītes ” (0,00 km - 0,938 km), projekts Nr. 18-05-A00702-000016 “Pašvaldības grants ceļa Tauriņi – Upītes posma pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā” ar kopējām izmaksām 93840.60 eiro, no tā publiskais finansējums ir 84456.53 eiro.

Nr. 3-6 – „Gārsene – Bajāri” (3,920 km - 5,310 km), projekts Nr. 18-05-A00702-000036 “Pašvaldības grants ceļa Gārsene – Bajāri posma pārbūve Aknīstes novada Gārsenes pagastā” ar kopējām izmaksām 164787.08 eiro pieņemšanu, no tā publiskais finansējums ir 145665.81 eiro.

Pārbūves darbos tika novākts ceļa apaugums, nodrošināta lietus ūdeņu notece no ceļiem, nepieciešamajos posmos pārbūvēts ceļa segums, izveidotas nobrauktuves uz īpašumiem..

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja:

Telpiskās attīstības plānotāja

Santa Šmite

Mob. tel. 28612924

E-pasts: santa.smite@akniste.lv

 


Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par pašvaldības ceļa Nr. 2 - 8 “Asare - Vilkupīte” (0,00 km – 1,50 km), projekts Nr. 18-05-A00702-000018 “Pašvaldības grants ceļa Asare – Vilkupīte posma pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā” (no krustojuma ar valsts ceļu V822 līdz pagriezienam uz Emsiņu kapiem). Pārbūves darbos tika novākts ceļa apaugums, nodrošināta lietus ūdeņu notece no ceļiem, nepieciešamajos posmos pārbūvēts ceļa segums, izveidotas nobrauktuves uz īpašumiem.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 100134.28 eiro, no tā publiskais finansējums ir 90120.85 eiro.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja:

Telpiskās attīstības plānotāja

Santa Šmite

Mob. tel. 28612924

E-pasts: santa.smite@akniste.lv

 


Aknīstes novada pašvaldība uzsāk īstenot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros finansiāli atbalstīto projektu Nr. 12-05-LL13-L413202-00002 „Ziemas sporta veidu attīstība Aknīstē”.
Projektu plānots īstenot līdz 30.04.2013.
Projekta kopējās izmaksas LVL 5 725.49, no tiem LVL 4 221.93 ir ELFLA finansējums, LVL 1 503.56 pašvaldības finansējums.
Projekta vadītājs Normunds Zariņš.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēta pārvietojama slidotava Aknīstē (Skolas ielā 1A) slidošanai un hokeja treniņiem un hokeja komanda tiks nodrošināta ar inventāru treniņiem un dalībai sacensībās.

Aknīstes novada pašvaldība uzsākusi īstenot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros finansiāli atbalstīto projektu Nr.12-05-LL13-L413201-000008 „Sēļu parka infrastruktūras uzlabošana Aknīstē.

Projektu plānots īstenot līdz 31.10.2012.
Projekta kopējās izmaksas LVL 20 074.63, no tiem LVL 6 300.00 ir ELFLA finansējums, LVL 13 774.63 pašvaldības finansējums.
Projekta vadītājs Vija Dzene.
Projekta īstenošanas rezultātā- pēc Sēļu parka kāpņu vienkāršotas renovācijas pabeigšanas- parkā tiks uzlabota un atjaunota vides pieejamība, uzlabota vides drošība.

Aknīstes novada pašvaldība uzsākusi  īstenot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros finansiāli atbalstīto projektu Nr. 12-05-LL13-L413201-000009 „Izstāžu zāles izveide Gārsenes pilī”.

Projektu plānots īstenot līdz 31.10.2012.

Projekta kopējās izmaksas LVL 20 682.40, no tiem LVL 6 300.00 ir ELFLA finansējums, LVL 14 382.40 pašvaldības finansējums.

Projekta vadītājs Guntars Geida.

Projekta īstenošanas rezultātā Gārsenes pils verandai tiks veikti vienkāršotas renovācijas būvdarbi, turpmāk izmantojot verandu par izstāžu zāli.