AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

ESF projekts Aknīstes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana

  

Projekta nosaukums Aknīstes novada pašvaldības  kapacitātes stiprināšana"

Projekta identifikācijas Nr. 1 DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/098

Projekta mērķis ir, pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības darbinieku vajadzību priekšizpētes rezultātiem, īstenot kompleksu izglītojošu aktivitāšu kopumu Aknīstes novada pašvaldības darbiniekiem, tādējādi stiprinot Aknīstes novada pašvaldības kapacitāti un panākot aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu apguvē un īstenošanā.

Projekta mērķa grupa: kopumā 21 Aknīstes novada pašvaldības darbinieks.

Galvenās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti:

  • 9 dienu apmācības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādi, īstenošanu un vadību kopumā 21 Aknīstes novada pašvaldības darbiniekam, lai iegūtu padziļinātas zināšanas dažādās apmācību tēmās: projektu vadībā, plānošanā un administrēšanā, sadarbībā ar ārzemju partneriem un partneru meklēšanu projektos, projektu budžeta izstrādē un finanšu administrēšanā, ES projektu risku vadīšanā un krīzes menedžmentā, projektu sasniegto rezultātu uzturēšanā pēc projekta pabeigšanas, projektu rezultātu izplatīšanas veidu un aktuālās ES projektu vizuālās identitātes prasībās, kā arī apgūtu praktiskus treniņus projekta veidlapu izstrādē un piedalītos interaktīvā treniņā projekta komandas vadības izaugsmei un jaunu iespēju apzināšanai ES fondu projektu apguvē un īstenošanā.
  • 2 dažādu pieredzes apmaiņas semināru organizēšana, lai iepazītos un mācītos citu pašvaldību vai plānošanas reģionu labo praksi un pieredzi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā;
  • Konsultāciju saņemšana par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu;
  • Projekta rezultātu izvērtēšana un mērķa grupas aptauja par sasniegtajiem rezultātiem un turpmākajām iespējām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā;
  • Projekta publicitātes nodrošināšana Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā - sadaļā "Projekti", informācijas atspoguļošana masu medijos, izsūtot preses relīzes un sagatavojot divas publikācijas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Aknīstes novada vēstis".

Projekts ir aktuāls, jo risinās Aknīstes novada pašvaldības darbinieku aktuālās vajadzības ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu apguvē,sekmējot pašvaldību darbinieku kompetenci un izrietoši-stiprinot novada kapacitāti patstāvīgā un kvalitatīvā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu apguvē, šim mērķim netērējot pašvaldību finanšu resursus ārējo pakalpojumu iepirkšanai.

Projekts tiks īstenots Aknīstes novada pašvaldībā.

Projekta īstenošanas ilgums - 5 mēneši.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 16940,95 LVL, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 16940,95 LVL.

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”

Aknīstes novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Aknīstes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”, projekta identifikācijas Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/098.

2012.gada 27.jūnijā Rīgā notika apmācības par tematu „Projekta rezultātu izplatīšana un ES projektu vizuālās identitātes prasības”, kuras pasniedza Gunta Misāne;

Tika skaidrots kā plānot komunikāciju, kā uzstādīt mērķus, kādas metodes izvēlēties rezultātu sasniegšanai un rezultātu izvērtēšanas metodes. Lektore minēja daudzus piemērus no komunikāciju prakses. Mācību laikā tika izanalizēta komunikāciju stratēģijas struktūra, kā panākt, lai projektu relīzes būtu interesantas un saistošas sabiedrībai, kā organizēt preses konferences.

      

PROJEKTU REZULTĀTU IZPLATĪŠANA UN ES PROJEKTU VIZUĀLĀS IDENTITĀTES PRASĪBAS

2012.gada 28.jūnijā Aknīstes novada pašvaldības darbinieki Eiropas Sociālā fonda projekta „Aknīstes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana” ietvaros  devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgas pašvaldības  iestādēm- jauniešu centru "Kaņieris" un dienas centru '"Čiekurs".

Jauniešu centrs „Kaņieris” izveidots īstenojot Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmas projektu „Youth Space”.Vadošais partneris no Latvijas irRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, bet pārējie projekta dalībnieki ir Tallina un Stokholma. Ar jauniešu līdzdalību telpas iekārtotas mājīgas un modernas. Šajā jauniešu centrā darbojas apmēram 27 organizācijas,bet aktīvas no tām ir 15.  Vadītājs Rinalds Rudzītis pastāstīja, ka pagaidām centrs darbojas projekta ietvaros, bet pēc tam tas pāries Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta kompetencē.

Dienas centrs bērniem „Čiekurs” ir Rīgas Sociālā dienesta struktūrvienība, kas Rīgas sociālā dienesta klientu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm dienas laikā nodrošina iespējas attīstīt viņu spējas, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Centru pašlaik apmeklē dažādu vecumu 16 bērni. Darbinieki pastāstīja kādas problēmas jārisina viņu iestādē, kā bērni tiek ieinteresēti spēlēs un rotaļās un kā tiek motivēta viņu laba uzvedība.

Apmeklējot citas pašvaldības, darbinieki iegūst jaunas idejas, pieredzi, lai tās īstenotu savā darbā.

      

Aknīstes novada pašvaldības pieredzes apmaiņas seminārs Rīgas domē

Rīgas domes Labklājības departamenta lielākie projekti


Pieredzes apmaiņas seminārs Krāslavas novadā

          

Krāslavas novads (prezentācija)


Semināri Aknīstes novada pašvaldībā