AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

KFPI

Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” un Aknīstes vidusskolā” īstenošanu

2011.gada 16.martā tika noslēgts trīspusējs līgums starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fondu” un Aknīstes pašvaldību par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” un Aknīstes vidusskolā” (Nr.KPFI – 7/9) īstenošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:

1.      oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret Projektam pieprasīto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks par 0.460 kgCO2/Ls gadā;

2.      oglekļa dioksīda emisijas samazinājums nav mazāks par 113.33 tonnām CO2 gadā;

3.      siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 57.06 kWh/m2 gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 300 030,61.

1.      Projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 289845.68.

2.      Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 85.00 % no Projekta attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot Ls 246368.82.

3.      Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 15.00 % no Projekta attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot Ls 43 476.86.

4.      Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums Projekta neattiecināmajām izmaksām ir Ls 10 184.93.

2011.gada 19.aprīlī tika izsludināts iepirkums par vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes ar pielikumiem izstrādi.

2011.gada 12.maijā tika noslēgts līgums ar SIA „Vides Konsultantu Aģentūru” par vienkāršotās renovācijas projekta izstrādi.

2011.gada 20.jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA „Rēzeknes nami” par izstrādātā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” un Aknīstes vidusskolā” ekspertīzi.

2011.gada augustā tika izstrādāta iepirkuma dokumentācija, bet septembra sākumā tiks izsludināts iepirkums būvdarbiem.

 

V.Dzene,
Projekta darba grupas vadītāja
26.08.2011.


Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” un Aknīstes vidusskolā” īstenošanu

2011.gada 16.martā tika noslēgts trīspusējs līgums starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fondu” un Aknīstes novada pašvaldību par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” un Aknīstes vidusskolā” (Nr.KPFI – 7/9) īstenošanu.

2011.gada 19.aprīlī tika izsludināts iepirkums par vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes ar pielikumiem izstrādi.

2011.gada 12.maijā tika noslēgts līgums ar SIA „Vides Konsultantu Aģentūru” par vienkāršotās renovācijas projekta izstrādi.

2011.gada 20.jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA „Rēzeknes nami” par izstrādātā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” un Aknīstes vidusskolā” ekspertīzi.

2011.gada 02.augustā tika saņemts atzinums par vienkāršotās renovācijas projekta (apliecinājuma kartes) ekspertīzi.

2011.gada augustā tika izstrādāta iepirkuma dokumentācija. 05. septembrī 2011.gada iepirkuma komisijas sēdē tika nolemts par iepirkuma „Būvdarbu veikšana objektā “Siltumnīcefektu gāzu samazināšana Aknīstes pirmskolas izglītības iestādē „Bitīte” un Aknīstes vidusskolā”” organizēšanu un pieteikuma un piedāvājuma formu izskatīšana un apstiprināšana.

2011.gada 10.oktobrī notika iepirkuma ar Identifikācijas Nr. ANP 2011/27/KPFI atvēršanas sanāksme.

2011.gada 14.oktobrī notika piedāvājumu vērtēšanas sēde.

2011.gada 25.oktobrī notika piedāvājumu vērtēšanas sēde, kurā Iepirkuma komisija izvērtēja piedāvājumus un papildus informāciju iepirkumam “Būvdarbu veikšana objektā “Siltumnīcefektu gāzu samazināšana Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” un Aknīstes vidusskolā”” (Identifikācijas Nr. ANP 2011/27/KPFI) un, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, nolēma līguma slēgšanas tiesības par Iepirkumu piešķirt pretendentam SIA “BORG”.

V.Dzene
Projekta darba grupas vadītāja
28.11.2011


Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” un Aknīstes vidusskolā” īstenošanu

2011.g. 1.decembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Borg” par būvdarbu veikšanu un  2011.g. 12. decembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Vides konsultantu Aģentūra” par autoruzraudzību un būvuzraudzību projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana  Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” un Aknīstes vidusskolā” Nr.KPFI – 7/9.

Projekta ietvaros bērnudārzā „Bitīte” plānots veikt cokola siltināšanu, ārsienu renovāciju un siltināšanu, ieejas mezgla rekonstrukciju, logu, durvju nomaiņu, jumta siltināšanu, siltuma skaitītāja uzstādīšanu, kā arī radīt siltuma regulācijas iespējas telpās.

Aknīstes vidusskolā plānots veikt sporta zāles un 3 stāvu korpusa ēkas  (piebūve) cokola siltināšanu, ārsienu renovāciju un siltināšanu, jumta siltināšanu un hidroizolāciju, 3 stāvu ēkas griestu kosmētisko remontu pēc bēniņu siltināšanas darbiem, siltuma skaitītāja uzstādīšanu, nodrošināt siltuma regulācijas iespējas telpās.

Plānotie darbi tika uzsākti šī gada janvāra mēnesī.

Darbu nodošanas termiņš 2012. gada 31. augustā.                                        

Laika periodā no projekta uzsākšanas veikti šādi darbi:

PII"Bitīte" - demontēti logu bloki, iekšējās un ārējās palodzes un veikta jaunu logu montāža, logu aiļu sānu malu apdare no telpas iekšpuses. Daļēji veikta apkures sistēmas rekonstrukcija.

Aknīstes vidusskola- uzsākti darbi ārsienu rekonstrukcijai un siltināšanai, jumta siltināsanai un hidroizolācijai.

V. Dzene
Projekta darba grupas vadītāja
29.05.2012.

        

Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē ''Bitīte“ un Aknīstes vidusskolā” īstenošanu.  (23.08.2012.)