AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Nekustamais īpašums

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (fiziskai personai)
Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (juridiskai personai)
Iesniegumu veidlapas 
Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai
Pieteikums zemes ierīcības projekta izstrādei
Iesniegums par zemes gab. atdalīšanu un adreses/nosaukuma piešķiršanu
Iesniegums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu
Iesniegums par zemes nomu fiziskai personai
Iesniegums par zemes nomu juridiskai personai

  Iesniegums par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām


Nodokļus var maksāt arī elektroniski - likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” grozījumos ir punkts "Uz maksāšanas paziņojuma, ja tas tiek sagatavots elektroniski, nav nepieciešams nodokļu administrācijas amatpersonas paraksts. Šādā gadījumā uz tā jābūt atzīmei: "Maksāšanas paziņojums sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta." Kompānija ZZ Dats piedāvā ietaupīt papīra un pasta izdevumus, nesūtot maksāšanas paziņojumus papīra formā pa pastu tiem maksātājiem, kuri izteikuši vēlmi (iesnieguši pašvaldībā attiecīgu iesniegumu) saņemt paziņojumus tikai elektroniski pa e-pastu. Kā ZZ Dats plāno realizēt šo darbu?

1. Portālā www.epakalpojumi.lv  izveidota sadaļa, kurā nodokļa maksātājs var pieteikties saņemt maksāšanas paziņojumu pa e-pastu. Šajā sadaļā:

  • maksātājs var  reģistrēt e-pasta adresi, kura tiks pārbaudīta, nosūtot uz to ziņojumu un reģistrējot atbildi.
  • automātiski tiek  formēts maksātāja iesniegums pašvaldībai par maksāšanas paziņojuma saņemšanu pa e-pastu. Iesnieguma paraugs ir pievienots šim dokumentam.
  • maksātājs var akceptēt (elektroniski) iesniegumu un tas tiek reģistrēts programmā NINO dokumentu sadaļā. Vienlaicīgi programmā NINO tiek reģistrēts iesnieguma datums un maksātāja e-pasta adrese.
  • maksātājam  ir iespēja arī atteikties saņemt paziņojumu pa e-pastu un atjaunot paziņojumu saņemšanu papīra veidā pa pastu. Tiks automātiski formēts attiecīgs maksātāja iesniegums un tas tiks saglabāts programmā NINO dokumentu sadaļā. Iesnieguma paraugs ir pievienots šim dokumentam.

2. Programmā NINO, drukājot maksāšanas paziņojumus, tie uz papīra (vai failos nosūtīšanai uz Itella vai Mailmaster) tiek izdrukāti tikai tiem, kuri nav  pieteikušies paziņojumu saņemt pa e-pastu. Maksātājiem, kuri būs pieteikušies saņemt maksāšanas paziņojumu pa e-pastu, tie tiks nosūtīti uz uzrādītajām e-pasta adresēm. Pa e-pastu nosūtītais maksāšanas paziņojums būs e-pastam pievienots pdf dokuments (fails).

3. Visu maksātāju maksāšanas paziņojumi pēc to sagatavošanas kļūs pieejami maksātājiem portālā www.epakalpojumi.lv pdf faila veidā.

4. Ja maksātājs apmeklē pašvaldību klātienē un iesniedz pašvaldībai iesniegumu papīra formā saņemt maksāšanas paziņojumu pa e-pastu, tad programmā NINO būs iespēja reģistrēt e-pasta adresi. Šāda maksātāja maksāšanas paziņojums tad programmā NINO tiks apstrādāts, kā aprakstīts šī dokumenta 2. punktā. Iesniegumus var iesniegt Aknīstes novada domes nekustamā īpašuma speciālistei Skolas ielā 7, Aknīstē,  tālr. 65237760.