AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Proti un dari

 

PROJEKTS „PROTI UN DARI!”

Aknīstes novada pašvaldība 2016.gada 22.jūlijā noslēdza ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru sadarbības līgumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta „PROTI UN DARI!” Nr.8.3.3.0/15/I/001 īstenošanu.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA vai VIAA īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta mērķa grupa

Projekta „PROTI UN DARI!” mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki.

Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:

1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
-    regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā; 
-    formālās un ikdienas mācīšanās, 
-    speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),
-    dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
-    brīvprātīgā darba aktivitātes,
-    iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
-    profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālokvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
-    iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
-    specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).

Sasniedzamie rezultāti

Īstenojot projekta "PROTI un DARI!" aktivitātes, līdz 2018. gada 31. decembrim plānots sasniegt šādus uzraudzības rādītājus:
-    iznākuma rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu projekta ietvaros – 13;
-    rezultāta rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu projekta ietvaros – 10.

Projekta īstenošanas termiņš

Līdz  2018. gada 31. decembrim.

Projekta finansējums  

Aknīstes novada pašvaldībai pieejamais finansējums projekta īstenošanai – 20 334.60 EUR, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums 17 284.41 EUR un valsts budžets – 3050.19 EUR.