AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Biedrībā „Aknīstes senči”

Biedrībā „Aknīstes senči” apvienojušies dažāda vecuma enerģiski un darbīgi cilvēki, kas veicina cilvēku savstarpējo sadarbību, palīdzību, brīvprātīgā darba un senču tradīcijas, popularizē veselīgu dzīvesveidu.2008.gada 29.martā biedrības biedri svinēja savas organizācijas 10 gadu jubileju.

Biedrība „Aknīste senči” izveidojās 1998.g. 9.jūlija kā sabiedriskā bezpeļņas organizācija (SO). Kopš 2005. gada februāra tā reģistrēta kā biedrība, kura darbojas, lai aizstāvētu pensionāru, invalīdu, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu tiesības un intereses, veicinātu viņu materiālo, garīgo labklājību un veselības veicināšanu, pašapziņas celšanu. Tā ir biedrības „Lauku partnerība Sēlija” biedre, kā arī Lauku Atbalsta Dienesta klients. 

 

          

 Biedrība “Aknīstes senči” ir izveidojusi ēdnīcu Aknīstes domei piederošā ēkā Dzirnavu ielā 5.

Galvenie šīs ēdnīcas pakalpojumu izmantotāji ir sociāli maznodrošinātie un sociālo riska grupu cilvēki. Ēdienu ar atlaidēm saņem bērni no nepilnām un daudzbērnu ģimenēm. Ir atvērta sociālā budžeta finansēta zupas virtuve personām bez ieņēmumiem un maizes dalīšana maznodrošinātajiem. Ēdnīcas personāla godprātīgais darbs un kvalitatīvais, veselīgais, no vietējiem ekoloģiski audzētiem produktiem gatavotais ēdiens piesaista aizvien lielāku apmeklētāju pulku arī no pārtikušiem sabiedrības slāņiem. Tas uzlabo sapratni maznodrošināto un labāk dzīvojošo starpā un veicina sabiedrības integrācijas procesus.

Biedrības telpas ir vieta, kur saņem atbalstu sociālā riska grupas. Biedrība „Aknīstes senči” organizē sociālos pakalpojumus, kas pieejami ikvienam iedzīvotājam: veļas mazgāšana, duša, vanna, frizētava.

        

Vietējo amatnieku darbs - kāpnes   Veļas mazgājamās mašīnas

 


Biedrībā rosīgi darbojas vairāk kā 50 dažāda vecuma, dzimuma un tautību cilvēki no Aknīstes pilsētas un apkārtējiem ciemiem. Ik gadu tiek rīkotas talkas biedrības ēkas apkārtnes sakopšanai un malkas sagādei, kopīgas jubileju svinēšanas, ekskursijas, Dāmu klubiņa nodarbības un rokdarbu izstādes, latviešu gadskārtu svinēšana. Tiek sniegta humānā palīdzība maznodrošinātajām ģimenēm un cilvēkiem krīzes situācijās. Biedrība ir aktīvākā nevalstiskā organizācija novadā, par ko liecina pašvaldības atbalsts, iedzīvotāju atsauksmes, publikācijas presē, kā arī tās biedru draudzība ar kaimiņu pagastu un rajonu biedrībām un līdzdalība kopējos pasākumos.

2008.gadā biedrības ēkas pagalmā iecerēts realizēt projektu “Lapenīte”. Paredzēta lapenītes būvēšana, pagalma labiekārtošana, iedzīvotāju aktivizēšana veselīgam dzīvesveidam un ģimenes vērtību stiprināšanai. Projekta pieteikums iesniegts “Lauku partnerības Sēlija” projektu konkursam sadaļā “Vesels cilvēks tīrā vidē” ELVGF kā vietējās iniciatīvu grupas projekts.

Aknīstieši vienmēr ir bijuši optimisti. Kopā sanākot un viens otram palīdzot, ir spējuši pārvarēt dzīves grūtības. Vērojot, kā mūsdienu laikmets veicina noslēgšanos sevī, tiekšanos pēc aizvien lielākas naudas, patērētāju attieksmi, neticību, ka citi spēj palīdzēt ar padomu, atbalstu, cilvēcīgām izjūtām, biedrība „Aknīstes senči” savu aktīvo attieksmi pret dzīvi grib popularizēt vēl vairāk, rosinot dažādu paaudžu cilvēkus biežāk pulcēties kopā. Un ne tikai organizētos pasākumos, bet vairāk neformālā gaisotnē.

 

        

Atpūtas telpas         Biedrības "Aknīstes senči" aktīvistes


Lai tādas satikšanās veicinātu, nepieciešams vien jumts virs galvas un soliņš, kur apsēsties. Ne viens vien pilsētiņas iedzīvotājs, liekot lietā no senčiem mantotās amatnieku prasmes, savā pagalmā vai dārzā uzbūvējis lapenīti, kur atpūsties. Senči iecerējuši būvēt lapenīti visu kopējai lietošanai. Kur svinēt jubilejas, kad viesu sabraucis tā pavairāk, kur sievām sanākt un izrādīt jaunākos rokdarbus. Vietu, kur jaunajām māmiņām rīta pastaigās atvest mazuļus un satikties ar citām. Kur jauniešiem vakaros norunāt satikšanās. Pats vārds „LAPENĪTE” nozīmē – labprātīgo apmeklējums. Lapenītei noskatīta piemērota vieta – biedrības nama pagalms. Vairāk domāta kā pulcēšanās vieta pieaugušajiem un gados vecākiem cilvēkiem, jo turpat netālu ielas otrā pusē 2007.g. pavasarī laukumā starp dzīvojamām mājām izveidots rotaļu un aktīvās atpūtas laukums ar basketbola groziem pusaudžiem.

Veselība cilvēkam ir lielākā vērtība. To saprot ikviens, kad nākas doties pie ārstiem, meklēt cēloņus sāpēm, gaidīt rindās uz izmeklēšanām, pirkt dārgas zāles. Tad saprot, ka labāk gan laikus rūpēties, lai slimība nepiemeklētu. Kas šodien veicina saslimšanas? Pārmērīga slodze, neprasme laikus pārtraukt darbu, izkustēties svaigā gaisā, veselīgi paēst. Tos cilvēkus, kas jau pensijā un katru dienu netiekas ar darba biedriem, visvairāk nomāc vientulība, nav kam izstāstīt savas rūpes un bēdas. Nav kas uzklausa. Pēc statistikas datiem 25% Aknīstes iedzīvotāju ir pensijas vecumā. Tā ir ievērojama iedzīvotāju daļa. Viņu vidū daudz cilvēku, kas grib dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, uzturēt možu garu un rosmi līdz sirmam vecumam, nebūt aprūpējamie, bet aktīvi iesaistīties pilsētas attīstībā.

Biedrība “Aknīstes senči” sadarbojas ar Līvānu novada “Balto māju”, biedrībām “Lauku partnerība Sēlija”, „Manai mazpilsētai Aknīstei”, ar Rubeņu, Gārsenes, Rites, Asares, Krustpils, Dvietes pagastu pensionāru biedrībām, ar Evanģēliski Luterisko baznīcu, ar Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju domi un tās sociālo dienestu, ar Aizkraukles nevalstiskajām organizācijām.


Nozīmīgākie iepriekšējos gados veiktie darbi un realizētie projekti:

  • 2002.g. - Brīvprātīgā darba talkas: Aprīlī piedalās II pasaules kara karavīru kapu sakopšanā, kopj biedrības nama „Saulesstars” apkārtni, sagatavo malku ēdnīcai. Mērķis: Pozitīvas domāšanas un pašapziņas uzturēšana biedrības biedros. Biedrības izstrādāts un realizēts projekts. Projekta kopējās izmaksas LVL 200,00 (brīvprātīgais darbs).

  • 2003.g. - Nometne “Vasara - 2003” maznodrošināto ģimeņu bērniem.  Mērķis: Pilnvērtīgas saskarsmes un attīstības iespēju sniegšana bērniem ar īpašām vajadzībām. Dienas nometne notika 2 nedēļas jūlijā Bērnu un jauniešu centra telpās Aknīstē, kur 25 bērni varēja darboties mazās grupās dažādās interešu pulciņu un sporta nodarbībās. Nodarbības vadīja BJC pedagogi.   Projekta realizēšanai tika iegūts līdzfinansējums 150 lati no Jēkabpils rajona padomes, kurš tika izlietots nodarbību materiālu un sporta inventāra iegādei un dalībnieku ēdināšanai.  

  • 2004.g. – piedalās kopienu aktīvistu apmācības un pieredzes apmaiņas semināros Variešos, Atašienē, Dignājā un Salā. Mācās analizēt biedrību un iniciatīvu grupu stiprās puses, meklēt iespējas, kā iedzīvotāji paši var iesaistīties vēlamo uzlabojumu īstenošanā. Cilvēki atsaucīgi vērtēja iespēju tikt uzklausītiem un mudinātiem iesaistīties dzīves vides uzlabošanā kopā darbojoties, laužot stereotipu, ka lauku cilvēki kopā sanāk tikai svētkos.

  • 2005.g. - Jēkabpils rajona padomes atbalstītais projekts „Soli pa solim”. Mērķis: Palīdzēt cilvēkiem krīzes situācijās, mazināt depresijas iestāšanāsriskus, apgūt praktiskas negatīva stresa mazināšanas prasmes. Lekcijas un praktiskās nodarbībās piedalījās 30 klausītāji, kuri šo aktivitāti novērtēja kā interesantu, vajadzīgu, noderīgu un vērtīgu. Lekcijas un praktiskās nodarbības vadīja psiholoģe A. Daukste. Projekta realizēšanai tika iegūts līdzfinansējums LVL-198.09 no Jēkabpils rajona padomes.

  • 2006.g. - Pasākumu cikls „Skaista mana Tēvu zeme katrā gadalaikā”. Mērķis: Rast iespēju sociāli maznodrošinātajiem piedalīties ekskursijās un uzturēt optimismu. Vairākās ekskursijās apmeklētas skaistas un ievērojamas vietas Latvijā: Līvānu stikla fabrika un Latgales amatnieki (maijā), Vecpiebalga – kultūras darbinieku dzīves vietas(jūlijā), Dvietes paliene ar savvaļas zirgiem (oktobrī). Katrā ekskursijā piedalījās 20-30 cilvēki. Ar transportu nodrošināja Aknīstes dome. Sarīkoti šādi kolektīvi pasākumi: Masku karnevāls (decembrī), Lieldienu un Jāņu svinēšana (martā, jūnijā), Salātu balle (oktobrī). Regulāri sveikti biedri apaļās dzīves jubilejās. Izgatavots un uzstādīts karoga masts pie biedrības nama.Visiem biedrības biedriem tika izgatavotas laminētas vizītkartes.Biedrības izstrādāts un realizēts projekts. Projekta kopējās izmaksas LVL 623,00. (Aknīstes pils. ar l.t. domes atbalsts un pašfinansējums)

  • 2007.g. – Projekts „Receptes veselīga dzīves veida noslēpumiem” Mērķis: Veicināt izpratni par ēšanas paradumu lomu veselības uzturēšanā. Projektā iesaistījušās Dāmu klubiņa dalībnieces. Sanāca kopā reizi mēnesī, apmainoties ar receptēm, veselīga dzīvesveida noslēpumiem, idejām daiļdārzu iekārtošanā, ar puķu stādiem. Organizēja biedrības nama „Saulesstars” pagalma uzkopšanas talkas (aprīlī, oktobrī). Kopīgi svin jubilejas, organizē biedrības biedru sveikšanu apaļajās dzīves jubilejās. Piedalās sēru gadījumos, kad jāpavada uz Aizsaules dārziem kāds „Aknīstes sencis.” Pagalmā sarīkoja rudens ziedu un dārzeņu kompozīciju izstādi. Piedalījās Aknīstes pensionāri, uzstājās ansamblis „Atvasara”. Biedrības izstrādāts un realizēts projekts. Projekta kopējās izmaksas LVL 300,00 (brīvprātīgais darbs un pašieguldījums).

  • Semināri: 2007.g. septembrī Valdes priekšsēdētāja piedalās Leader rīkotajos semināros par ELVGF projektu rakstīšanu un finansējuma piesaistīšanu. Sadarbībā ar SIA “Baltijas konsultācijas” biedrības telpās rīkots seminārs par projektu pieteikumu rakstīšanu, vadīšanu. Šīs apmācības vadīja lektore Irīna Kulitāne. 20. oktobrī Biedrības biedri piedalās pieredzes apmaiņas seminārā Aizkrauklē. Par Eiropas Savienības atbalstu un projektu iespējām informē Aizkraukles domes jaunatnes lietu koordinatore I. Juhņeviča. Iepazīstina ar brīvprātīgo darbu un Bērnu jauniešu centra darbību. Gūst jaunas ierosmes sadarbībai rajonu starpā.


Katru gadu biedrībā “Aknīstes senči” nāk klāt jauni biedri. Daudzi biedri gadu gaitā devušies uz mūža mājām, taču viņi mūs ir atstājuši ar piepildīta mūža apziņu, jo biedrība ir tā, kas viņu vecumdienas dara vieglākas, neļaujot justies vientuļiem un pamestiem.

Biedrība "Aknīstes senči" uzbūvē lapenīti. Jūlijs - augusts 2008.g.

   

    

    Lāsmas Prandes foto.

Vasaras nogalē biedrības "Aknīstes senči" nama pagalmā uzbūvēta lapenīte. Projekta vadītāja Baiba Kaušele, lapeni būvēja amatnieks Jānis Romulāns. Pagalma labiekārtošanas darbos iesaistījās biedrības biedri un Aknīstes iedzīvotāji. Projekta izmaksas 3000 lati.