AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Tautsaimniecības komitejas nolikums

APSTIPRINĀTS

Aknīstes novada domes sēdē

2013.gada 24.jūlijā (protokols Nr.11, 18.#)

Aknīstes novada DOMES TAUTSAIMNIECĪBAS komitejas nolikums

1. Tautsaimniecības komiteju 4 locekļu sastāvā ar savu lēmumu izveido Aknīstes novada dome.

2. Komiteju vada tās locekļu ievēlēts komitejas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.

3. Komitejas priekšsēdētāju, vietnieku no saviem locekļiem ievēl komiteja ar balsu vairākumu.

4. Tautsaimniecības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdēs šādus jautājumus:

4.1. par teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu un apbūves kārtību;

4.2. zemes lietām;

4.3. īpašumu un teritorijas izmantošanu;

4.4. teritorijas apstādījumu plānošanu;

4.5. vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem;

4.6. starptautisko sadarbību un tūrismu;

4.7. investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju atbilstoši kompetencei;

4.8. komunālajiem pakalpojumiem;

4.9. par teritorijas labiekārtošanu;

4.10. par dzīvojamā fonda uzturēšanu, nedzīvojamā fonda uzturēšanu, izmantošanu un nomu

4.11. par satiksmes organizāciju;

4.12. par uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu;

4.13. atbilstoši Komerclikumam par uzņēmējdarbības uzsākšanu pašvaldības teritorijā;

4.14. savas kompetences robežās kontrolē esošo amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;

4.15. par pašvaldības kapitālsabiedrībām.

5. Tautsaimniecības komitejas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

6. Komitejas sēdes ir atklātas, ja izskatāmie jautājumi neskar privātpersonu nepubliskojamo informāciju. Tajās var piedalīties ikviens domes deputāts un iedzīvotāji.

7. Komitejas priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

8. Tautsaimniecības komiteja var noturēt kopīgas sēdes ar citām domes pastāvīgajām komitejām, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi.

9. Komitejas sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs. Komitejas sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir domes sēdes.

10. Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdi, sastāda sēdes darba kārtību, raugās, lai komitejas lēmumi būtu ierakstīti protokolā, kā arī kontrolē komitejas lēmumu izpildi.

11. Komitejas locekļiem ir tiesības iesniegt komitejas priekšsēdētājam jautājumus izskatīšanai komitejas sēdēs, un priekšsēdētāja pienākums ir par tiem informēt komitejas locekļus.

12. Par komitejas sēdes vietu, laiku komitejas priekšsēdētājs informē deputātus ne vēlāk kā 3 dienas pirms kārtējas komitejas sēdes un ne vēlāk kā 3 stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes.

13. Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība, komitejas lēmumu projekti, atzinumi par tiem, izziņas materiāli, deputātu iesniegumi, priekšlikumi un jautājumi pieejami komitejas deputātiem pie domes sekretāres ne vēlāk kā vienu dienu pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

14. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no tautsaimniecības komitejas sastāva.

15. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par lēmumu, balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja balss.

16. Komitejas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komitejas locekļi. Tautsaimniecības komitejas sēdi protokolē domes sekretāre.

17. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc 3 un ne vēlāk kā pēc 7 dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs par to ziņo domei.

18. Pēc komitejas vai domes priekšsēdētāja vai vienas trešdaļas komitejas locekļu pieprasījuma tiek sasaukta komitejas ārkārtas sēde. Ārkārtas sēdes sasauc 24 stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

19. Tautsaimniecības komitejas locekļi var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes lēmumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis 3 reizes pēc kārtas neattaisnotu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos, kas katrs tiek izvērtēts atsevišķi.

20. Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājam ar domes lēmumu nosaka iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās. Komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku.

21. Tautsaimniecības komitejas locekļiem, atbilstoši kompetencei pildot pienākumus, ir tiesības:

21.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, iestāžu dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju sēdēs;

21.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.

22. Ja komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās domstarpības, komitejas priekšsēdētājam ir jāziņo domes sēdē par visiem atšķirīgajiem viedokļiem.

23. Komitejas locekļiem ir jāatturas no piedalīšanās lēmuma projekta sagatavošanā un lēmuma pieņemšanā, ja lēmums skar komitejas locekļa personiskās, viņa ģimenes, radinieku vai to personu intereses, kuru likumīgais pārstāvis ir komitejas loceklis.

24. Komitejas locekļi saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar domes apstiprināto Aknīstes novada pašvaldības Atlīdzības nolikumu.

Komitejas priekšsēdētājs        A.Ielejs