AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Ancenes ciemā

 

Par projekta „”Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Ancenes ciemā”  īstenošanu  (2011.gada 09.decembrī)

2010.gada 02.decembrī Aknīstes novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra  noslēdza vienošanos par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Ancenes ciemā” (identifikācijas nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/005/035) īstenošanu. Projekts tiek īstenots aktivitātē 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

Projekta kopējās izmaksas – LVL 207 077,92, no tām attiecināmās izmaksas – LVL 171 138,78, no kurām 85%, nepārsniedzot LVL 145 467,96, sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta īstenošanas termiņs vienošanās līgumā tika plānots līdz 02.12.2011., bet Sadarbības iestādei projekta īstenošanai - Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) - 18.11.2011. iesniegta izziņa ar pielikumiem un lūgumu pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 01.12.2012. Līdz ar to tiek uzskatīts, ka šis lūgums tiks akceptēts.

Vienlaikus mainījusies Sadarbības iestādes nodaļa, kura atbild par projekta īstenošanu – tagad tā ir CFLA Latgales nodaļa, kas atrodas Rēzeknē, iepriekš visi dokumenti bija jāsūta uz Rīgu.

Termiņa pagarinājums saistīts ar problēmām tehniskā projekta sagatavošanā un apstiprināšanā, kā arī šo izmaiņu saskaņošanā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas akcepta saņemšanu precizētajamam Tehniski ekonomiskajam pamatojumam (TEP).

Saistībā ar minētajām problēmām, kā arī dalību VARAM organizētajās apmācībās par iepirkumu atbilstošu veikšanu pagarinājies iepirkuma procedūru izsludināšanas laiks. Tiek plānots, ka atklāto konkursu būvdarbu veikšanai projektā varētu izsludināt līdz šī gada beigām, iepriekš saņemot CFLA akceptu konkursa nolikumam.


 

Par projekta „”Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Ancenes ciemā” īstenošanu (2011.gada 27.jūnijā.)

2010.gada 02.decembrī Aknīstes novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos par projekta Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novadaAncenes ciemā (identifikācijas nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/005/035) īstenošanu. Projekts tiek īstenots aktivitātē 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībaapdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. Projekta īstenošanas termiņs vienošanās līgumā plānots līdz 02.12.2011.Laikā līdz 2011.gada 10.maijam tika izstrādāts ūdenssaimniecības infrastruktūras Ancenes ciemā tehniskais projekts, ko veica SIA „Vides Konsultantu Aģentūra”. Pirms tehniskā projekta akceptēšanas būvvaldē tam jāveic būvekspertīze, ko pašlaik, sadarbībā ar minēto projektētāju, veic SIA „Rēzeknes Nams”. Plānots, ka būvvalde akceptēs tehnisko projektu šī gada jūlijā.Sakarā ar ilgo tehniskā projekta izstrādes procesu un likumā noteikto iepirkuma procedūru (atklāts konkurss) paredzams, ka Sadarbības iestādei projekta īstenošanai - Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) – tiks iesniegts lūgums pagarināt projekta īstenošanas termiņu par 12 mēnešiem.


Uzsākta projekta „”Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Ancenes ciemā” īstenošana(2011.gada 1.februārī.)

2010.gada 02.decembrī Aknīstes novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos par projekta Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novadaAncenes ciemā (identifikācijasnr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/005/035) īstenošanu. Projekts tiek īstenots aktivitātē 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībaapdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.Projekta īstenošanas termiņs ir 12 mēneši – no 02.12.2010. līdz 02.12.2011.Projektā paredzēts veikt ūdensvada rekonstrukciju Asares pagasta Ancenes ciemā 1052 m kopgarumā, izbūvēt 20 ūdensmērītāju akas, rekonstruēt kanalizācijas spiedvadu, izbūvēt kanalizācijas kolektoru 190 m un rekonstruēt kanalizācijas kolektoru 35 m, izbūvēt 3 notekūdeņu dūņu uzkrāšanas tilpnes, rekonstruēt esošo dzeramā ūdens atdzelžošanas sistēmu un ūdenstorni.Projekta kopējās izmaksas – LVL 207 077,92, no tām attiecināmās izmaksas – LVL 171 138,78, no kurām 85%, nepārsniedzot LVL 145 467,96, sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).Projekta realizācija, rekonstruējot ūdensvada un kanalizācijas sistēmas Aknīstes novada Asares pagasta Ancenes ciemā, nodrošinās iedzīvotājiem likumdošanā noteikto dzeramā ūdens kvalitāti, racionālu ūdens resursu izmantošanu, samazinās vides piesārņojuma risku.Sadarbības iestāde projekta īstenošanai ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, atbildīgā iestāde - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīsttības ministrija. Projekta īstenošanai Valsts kasē atvērtajā kontā 30.12.2010. ieskaitīts avanss 50% apmērā no ERAF finansējuma. Uzsākta tehniskā projekta izstrāde būvdarbu veikšanai.

 

Informāciju sagatavoja I.Cālīte,
Aknīstes novada pašvaldības plānošanas speciāliste.


Parakstīta vienošanās par ūdenssaimniecības attīstību Ancenes ciemā. (2010. 03. decembrī)

Aktualitātes projekta „”Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Ancenes ciemā” īstenošanā (2011.gada 06.septembrī)

Aktualitātes projektā „”Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Ancenes ciemā” (2012.gada 21.martā.)

  Par  projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Ancenes ciemā”  realizāciju(2012. gada 30. maijā)

Par  projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Ancenes ciemā”  realizāciju (2012.gada 17.septembrī).

    

Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Ancenes ciemā”  realizācija (2012.gada 29.novembrī)