AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Gārsenes ciemā

SIA "GĀRSENES KOMUNBĀLIE PAKALPOJUMI" IR  UZSĀKUŠI  ERAF PROJEKTA "ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA GĀRSENES PAGASTA GĀRSENES CIEMĀ" REALIZĀCIJU.

 

2013.gada 8.oktobrī tika parakstīts līgums par ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā” ar identifikācijas numuru 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/054/058 starp SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi”  un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Projekta realizācijas laiks ir 18 mēneši. Projekta  kopējās attiecināmās  izmaksas ir 2277724,67 EUR. Atbalsta summa – ERAF līdzfinansējums 85% no attiecināmajām izmaksām nepārsniedzot 193565,97 EUR.

Projekta mērķis ir ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana , nodrošinot efektīvu sistēmas darbību. Paredzēts rekonstruēt ūdensvadu 520 m. Gārsenes ciemā 6% jeb 14 iedzīvotāji nesaņem centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu, kuriem pēc projekta realizācijas šāda iespēja tiks dota. Samazināsies ūdens zudumi un avāriju skaits,  sistēmā tiks nodrošināts vajadzīgais spiediens.  84 Gārsenes ciema iedzīvotāji, kas sastāda 39% no Gārsenes ciema iedzīvotājiem, nav pieejams centralizētas notekūdeņu savākšanas pakalpojums. Pēc projekta realizācijas pieslēgumu skaits tiks palielināts līdz 79%.   Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošanai, lai novērstu gruntsūdeņu infiltrāciju kanalizācijas tīklā, paredzēta 745 m pašteces kanalizācijas kolektora rekonstrukcija. Kanalizācijas tīkli tiks paplašināti, izbūvējot 700 m pašteces kanalizācijas kolektoru, palielinot pieslēgumu skaitu līdz 79%..

Tehniski ekonomisko pamatojumu ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā” ar identifikācijas numuru 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/054/058 izstrādāja SIA „Vides konsultantu aģentūra”. Līguma kopējā summa sastādīja 3557,18 EUR ( bez PVN). Tehnisko projektu un autoruzraudzību projektam veic SIA „EKOLAT”. Līguma kopējā summa ir 4581,65 EUR par tehnisko projektu, par autoruzraudzību 426,86 EUR ( bez PVN).. 2014.gada 9.aprīlī projekta ietvaros ir izsludināts iepirkums uz būvdarbu veikšanu.

 


ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā” identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/054/058  realizācija turpinās.

Gārsenes ciema kopējais iedzīvotāju skaits ir 216. Attīrīšanas iekārtām ar kanalizācijas tīklu ir piesaistīti 132 iedzīvotāji un 10 iestādes un uzņēmumi. Gārsenes ciemā esošās NAI spēj attīrīt ciemā radušos notekūdeņus, bet iekārtu jauda 3x pārsniedz nepieciešamo.  Gārsenes ciema notekūdeņu savākšanas sistēma ir novecojusi, mūrētās akas ir kritiskā stāvoklī, kanalizācijas tīklos nonāk liels daudzums svešūdeņu. Lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu visā Gārsenes ciemā tiks rekonstruētas esošās NAI.  Projekta realizācijas rezultātā samazināsies vides piesārņojums, jo notekūdeņi tiek novadīti Dienvidsusējas upē. Izbūvējot jaunu  700 m pašteces kanalizācijas kolektoru, pieslēgumu skaits pie kanalizācijas tīkliem palielināsies par 39 iedzīvotājiem  vai par   79% .

 Gārsenes ciemā rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, iespējams palielināt patērētāju skaitu par 6 cilvēkiem. Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi pēc projekta realizācijas sasniegs 94% jeb 202 iedzīvotājus.


ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā” ar identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/154/058 realizācijas ietvaros 2014.gada 11.septembrī tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „Ošukalns celtniecība”  par kopējo summu 183158,06 EUR. Pašlaik  intensīvi norisinās būvdarbi. 2014.gada 12.septembrī tika noslēgts arī būvuzraudzības ligums ar SIA „LA sistēmas”.,kuru pārstāv valdes loceklis Edgars Lazdiņš. 

              


  

 ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā” ar identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/154/058 realizācijas rezultātā  ir izbūvēti ūdensvada tīkli 756,5 m un kanalizācijas tīkli 1738,9 m. Būvdarbi faktiski ir pabeigti, tiek gatavota projekta  noslēguma dokumentācija. Rakšanas darbi noritēja veiksmīgi, pateicoties labajiem laika apstākļiem.  2015.gada pavasarī  objektā tiks veikti labiekārtošanas darbi: grants ceļa seguma atjaunošana, zālāja seguma atjaunošana.


 

ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā” ar identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/154/058 sagatavotā  noslēguma dokumentācija tika iesniegta Krustpils novada būvvaldē un 2015.gada 19.februārī  SIA “Gārsenes komunālie pakalpojumi” jau saņēma  būvvaldes aktu.  Projekta kopējās izmaksas sastāda 196574.74 EUR bez PVN.


Pateicoties siltajai ziemai un labajiem laika apstākļiem, ERAF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā” ar identifikācijas  Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/154/058  ietvaros būvobjektā 2015.gada marta sākumā  atkal atsākās rosība. SIA “Ošukalns celtniecība” darbinieki veic paredzētos atliktos darbus (t.sk. apzaļumošanu). Drīzumā darbi tiks pabeigti. 


ERAF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Gārsenes pagasta Gārsenes ciemā” ar identifikācijas  Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/154/058  ietvaros pēc atlikto darbu pabeigšanas tiks iesniegts pēdējais maksājumu pieprasījums CFLA un līdz ar to arī projekta realizācija būs noslēgusies. Kopā ERAF līdzfinansējums projektam sastādīs 85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām t.i. – 167088.53 EUR.