AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā” turpinās.

ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā” identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/074 realizācija turpinās. 2012.gada 9.februārī tika izsludināts iepirkums būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai. Pamatojoties uz publisko iepirkumu likuma atklāta konkursa nolikumu Aknīstes novada pašvaldības iepirkumu komisijas 2012. gada 14. maija lēmumu Nr. 2.5. iepirkumā „Tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. ANP 2012/2ERAF), kā arī uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/074 ietvaros 2012. gada 6.jūnijā ir noslēgts līgums starp SIA „REM PRO” no Daugavpils un SIA „AKNĪSTES PAKALPOJUMI”. Līguma cena par tehniskā projekta ar identifikācijas Nr. 3 DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/074 izstrādi, tā akceptēšanas nodrošināšanu un projekta nodošanu SIA „AKNĪSTES PAKALPOJUMI” tika noteikta 7300.00 LVL plus PVN 1606.00 LVL, kopā 8906.00 LVL. Līguma cena par projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/074 autoruzraudzības veikšanu tiek noteikta 2000.00 LVL plus PVN 440.00 LVL, kopā 2440.00 LVL. Kopā šīs izmaksas ir 11346.00 LVL.

Līguma darbības laiks ir līdz 2012.gada 25.septembrim. Pēc tehniskā projekta apstiprināšanas tiks izsludināts iepirkums uz būvdarbiem.


Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā”

ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā” identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/074 realizācija ir aizkavējusies. SIA „Aknīstes Pakalpojumi” 2012.gada 25.septembrī saņēma no SIA „REM PRO”, ar kuru 2012.gada 6.jūnijā tika noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi, vēstuli ar lūgumu pagarināt projektēšanas darbu izpildes termiņu līdz 2012.gada 10.novembrim. Vēstulē norādīts, ka ūdensvada un kanalizācijas tīklu rasējumu izstrādes gaitā tika mainīts un precizēts projektējamo trašu apjoms. Līdz ar to radās nepieciešamība pēc papildus topogrāfiskās izpētes, topogrāfisko darbu veikšana aizņem noteiktu laiku, neatkarīgi no darbu apjoma, līdz ar to paildzinās projektēšanas darbu veikšanas laiks.

2012.gada 25.septembrī tika noslēgta vienošanās starp SIA „REM PRO” un SIA „Aknīstes Pakalpojumi” par tehniskā projekta izstrādes termiņa pagarinājumu līdz 2012.gada 10.novembrim.

Tehniskais projekts ir iesniegts izskatīšanai ekspertam.

Tālākā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā” realizācijas gaitā tiks izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu.


Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā” . 

ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā” identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/074/003 realizācija turpinās.

Noslēgusies tehniskā projekta izstrāde, kuru veica SIA „REM PRO” .Uz 2012.gada 25.oktobrī noslēgtā līguma pamata SIA „Rēzeknes Nams” veica izstrādātā tehniskā projekta ekspertīzi. Līguma summa par ekspertīzes veikšanu sastāda 390,00 Ls bez PVN. Pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas, tehniskais projekts 2013.gada 8.februārī tika akceptēts Būvvaldē.

Turpmākai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā” ar identifikācijas Nr.  3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/074/003 realizācijas vajadzībām 2013.gada 11.martā ir izsludināts iepirkums Nr. ANP 2013/4/ERAF par būvdarbu veikšanu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 15.aprīlis.


 

ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā” identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/074/003 ietvaros izsludinātais iepirkums Nr. ANP 2013/4/EREAF uz būvniecības pakalpojumiem ir noslēdzies. 2013.gada 18.jūnijā tika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar PS „A.A.&Būvkompānijas” no Madonas novada Lazdonas.

Līguma summa par noteikto darbu izpildi ir 269500,27 Ls. Būvuzņēmējs apņemas pabeigt darbus līdz 2013.gada 1.septembrim.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā” Nr. 3DP 3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/074/003 vajadzībām , iepriekš veicot tirgus izpēti, 2013.gada 20.jūnijā tika noslēgts līgums par būvuzraudzības pakalpojumiem ar SIA „Jurēvičs un partneri” par summu 2992,00 Ls. Tuvākajā laikā pēc Būvatļaujas saņemšanas tiks uzsākti būvniecības darbi.


ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā” identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/074/003  ietvaros  pēc būvdarbu līguma noslēgšanas ar būvuzņēmēju PS „A.A.&Būvkompānijas” tika uzsākti būvdarbi.2013.gada 14.augustā starp SIA „Aknīstes pakalpojumi” un būvkompāniju tika noslēgta vienošanās par būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanu līdz     2013.gada 11.septembrim. Lai projekts tiktu veiksmīgi realizēts ,patlaban intensīvi norisinās būvniecība.            

    


 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā” ar identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/074/003 turpina realizācijas gaitu. Norisinās būvniecība. 2013.gada 28.augustā tika starp SIA  „Aknīstes pakalpojumi” un PS „A.A.&Būvkompānijas noslēgts būvdarbu līgums par  papildus darbiem – ūdensvada un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Aknīstes pilsētā Radžupes , Līvānu un Kraujas ielās.


2013. gada 2. oktobrī  ir noslēdzies ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā” ar identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/074/003. Būvdarbi ir pabeigti un tiek gatavota noslēguma dokumentācija.


ERAF projekts  „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā” ar identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/074/003  ir veiksmīgi realizēts. Projekta rezultātā ir izbūvēts ūdens rezervuārs ar 2 pacēluma sūkņu staciju Skolas ielā 19A, izbūvēta USI ēka un pārvietotas ūdens sagatavošanas iekārtas, ēkā uzstādīts arī dīzeļģenerators, rekonstruēts arī ūdensvads 1379 m, izbūvēts ūdensvads 899 m, izbūvēts kanalizācijas spiedvads 580 m, izbūvēts kanalizācijas kolektors 55 m, izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Saltupes ielā 9A,