AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā 2. kārta

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 2. kārta”

2012. gada 27.aprīlī SIA „Aknīstes Pakalpojumi” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos ( Nr. 3 DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/148/025 ) par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā 2. kārta” ( projekta identifikācijas nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/148 ) īstenošanu. Projekts tiek īstenots aktualitātē 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir – 424243.55 LVL no tām attiecināmās izmaksas ir – 347740.62 LVL, no kurām 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 295579.53 LVL , sedz Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF).  SIA „Aknīstes Pakalpojumi” sedz 15% no projekta attiecināmajām izmaksām – 52161.09 LVL un PVN – 76502.93 LVL. Projekta īstenošanas   laiks ir 21 mēnesis.

Šī projekta ietvaros tiks izbūvētas jaunas NAI Dzirnavu ielā otrai pilsētas daļai, pie kurām izbūvēs asenizācijas staciju principa „piesārņotājs maksā” ievērošanai. Izbūvējot jaunus kanalizācijas tīklus, tiks palielināts iedzīvotāju skaits, kas saņems centralizētu kanalizācijas pakalpojumu. Paredzēta arī 1850 m ūdensvada izbūve. Tiks nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens 72% iedzīvotājiem Aknīstes pilsētā”.

2012. gada 9.februārī tika izsludināts publiskais iepirkums uz būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma atklātā konkursa nolikumu, Aknīstes novada pašvaldības iepirkumu komisijas 2012. gada 14.maija lēmumu Nr. 2.5. iepirkumā „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. ANP 2012/2 ERAF), kā arī uz ERAF projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/148 ietvaros 2012. gada 6. jūnijā tika noslēgts līgums starp SIA „REM PRO” un SIA „Aknīstes Pakalpojumi”. Līguma cena par tehniskā projekta izstrādi tika noteikta 13300.00 LVL plus PVN 2926.00 LVL un par autoruzraudzības darbu veikšanu  3000.00 LVL plus PVN 660.00 LVL. Kopējās izmaksas par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību projektam ar identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA.148 sastādīs 19886.00 LVL.


 ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā 2.kārta” identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0./11/APIA/CFLA.148 realizācija ir aizkavējusies. Sakarā ar SIA „REM PRO” lūgumu pagarināt projektēšanas darbu izpildes termiņu, pamatojoties uz papildus darbiem, noslēgta vienošanās par līguma izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2012.gada 10.novembrim.

Tehniskais projekts ir iesniegts izskatīšanai ekspertam. Pēc tehniskā projekta akceptēšanas, tālākā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā 2.kārta” realizācijas gaitā tiks izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu.


Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 2.kārta”

ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 2.kārta” identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA148/025  realizācija turpinās.

Noslēgusies tehniskā projekta izstrāde, kuru veica SIA „REM PRO” .Uz 2012.gada 25.oktobrī noslēgtā līguma pamata SIA „Rēzeknes Nams” veica izstrādātā tehniskā projekta ekspertīzi. Līguma summa par ekspertīzes veikšanu sastāda 210,00 Ls bez PVN. Pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas, tehniskais projekts 2013.gada 8.februārī tika akceptēts Būvvaldē.

Turpmākai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā” ar identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/148/025 realizācijas vajadzībām 2013.gada 11.martā ir izsludināts iepirkums Nr. ANP 2013/4/ERAF par būvdarbu veikšanu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 15.aprīlis.


ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 2.kārta” identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/148/025 ietvaros izsludinātais iepirkums Nr. ANP 2013/4/EREAF uz būvniecības pakalpojumiem ir noslēdzies. 2013.gada 18.jūnijā tika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar PS „A.A.&Būvkompānijas” no Madonas novada Lazdonas.

Līguma summa par noteikto darbu izpildi ir 325111,71 Ls. Būvuzņēmējs apņemas pabeigt darbus līdz 2013.gada 1.novembrim.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 2. kārta” Nr. 3DP 3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/148/025 vajadzībām , iepriekš veicot tirgus izpēti, 2013.gada 20.jūnijā tika noslēgts līgums par būvuzraudzības pakalpojumiem ar SIA „Jurēvičs un partneri” par summu 2995,00 Ls. Tuvākajā laikā pēc Būvatļaujas saņemšanas tiks uzsākti būvniecības darbi.


  

ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 2.kārta” identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/148/025  ietvaros  pēc būvdarbu līguma noslēgšanas ar būvuzņēmēju PS „A.A.&Būvkompānijas” tika uzsākti būvdarbi.   Pašlaik  intensīvi norisinās būvniecība Augšzemes ielas posmā, Aknīstē. Paredzēta 1850 m ūdensvada izbūve un 1560 m kanalizācijas kolektora izbūve. Esošajā projekta teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kam nav centralizēta notekūdeņu savākšana, nodrošinās iespēju pieslēgties centralizētai kanalizācijas sistēmai, nodrošinot 55% Aknīstes pilsētas iedzīvotājiem centralizētu kanalizācijas pakalpojumu. Centralizētas ūdensapgādes pakalpojums no pilsētas centralizētās ūdensapgādes sistēmas tiks nodrošināts 72% pilsētas iedzīvotājiem. Būvdarbu rezultātā tiks izbūvētas arī   jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Dzirnavu ielā.            

        


ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 2.kārta” identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/148/025  ietvaros  turpinās būvdarbi. 2013.gada 11.novembrī starp SIA „Aknīstes Pakalpojumi” un „A.A.& Būvkompānijas” tika noslēgta vienošanās par būvdarbu termiņa pagarināšanu līdz 2013.gada 20.decembrim.


ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 2.kārta” identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/148/025  ietvaros 2013.gada 20. decembrī starp SIA „Aknīstes Pakalpojumi” un „A.A.& Būvkompānijas” tika noslēgta vienošanās par būvdarbu termiņa pagarināšanu līdz 2014.gada 26.aprīlim. Pašlaik projekta realizācijas gaitā ir tehnoloģiskais pārtraukums, sakarā ar nepiemērotiem laika apstākļiem. 


 

2014.gada 1.aprīlī tika pabeigti būvdarbi un  starp SIA „Aknīstes Pakalpojumi”  un PS ”A.A.&Būvkompānijas” tika noslēgta jauna vienošanās Nr. 5 pie būvdarbu līguma -  izteikt jaunā redakcijā būvdarbu līguma summu, vadoties no faktiskajām būvdarbu izmaksām, kas sastāda 454899,73 EUR (četri simti piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi EUR 73 eirocenti). Atliktie darbi jāpabeidz līdz 2014.gada 8.maijam. Kopumā ir izbūvēti ūdensvadi 2232,03 m (tai skaitā pievadi 519,22) un izbūvēts kanalizācijas kolektors (tai skaitā pievadi  415,85 m), izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas  Dzirnavu ielā 21A  ar jaudu 45 m3 diennaktī. Jaunu pieslēgumu skaits pie ūdensvada un kanalizācijas tīkliem tiks nodrošināts 236 Aknīstes iedzīvotājiem, kas pārsniedz iepriekš projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 2.kārta” ar identifikācijas numuru 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/148/025 plānoto par 18 iedzīvotājiem vairāk.