AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā 3. kārta

2013.gada 23.augustā SIA „Aknīstes Pakalpojumi” noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 3.kārta” ar identifikācijas numuru 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/055/017 realizāciju. Projekta realizācijas laiks ir 18 mēneši.
Projekta īstenošanai ir piešķirts ERAF finansējums 114182.97 LVL apmērā, bet SIA „Aknīstes Pakalpojumiem” ir jānodrošina tikai 15% no kopējām projekta izmaksām, kas sastāda 20149,94 LVL.
Projekta 3.kārtas ietvaros tiks paplašināti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli otrai pilsētas daļai. Paredzēta  860 m ūdensvada un 860 m kanalizācijas kolektora izbūve. Iedzīvotāju skaits, kas saņems pakalpojumus (kam iepriekš nebija pieejami pakalpojumi) pēc projekta realizācijas – ūdensapgādē 41 iedzīvotāji, notekūdeņu savākšanā 41 iedzīvotāji.
SIA „ Vides konsultantu aģentūra” projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 3. kārta” ir izstrādājusi tehniski ekonomisko pamatojumu un tehnisko projektu. Pašlaik norisinās iepirkums ar identifikācijas Nr. ANP 2013/16/ERAF „Būvdarbu veikšana projekta „ Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā. 3.kārta” ietvaros.

20.februāris 2014.gads

2013.gada 28. novembrī ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 3.kārta” identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/055/017 realizācijas vajadzībām tika izsludināts iepirkums Nr. ANP 2013/24/ERAF, kurš ir noslēdzies 2014.gada 20.janvārī. Pašlaik notiek pretendentu izvērtēšana, lai varētu noslēgt līgumu par būvdarbu veikšanu.


2013.gada 28. novembrī ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 3.kārta” identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/055/017 realizācijas vajadzībām tika izsludināts iepirkums Nr. ANP 2013/24/ERAF, kurš ir noslēdzies 2014.gada 20.janvārī. Notika pretendentu izvērtēšana.
2014.gada 20.martā starp SIA „Aknīstes Pakalpojumi” un Pilnsabiedrību „VJM” tika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu Līguma kopējā summa ir 124912,72 EUR (viens simts divdesmit četri tūkstoši deviņi simti divpadsmit EUR un 72 eirocenti) Pilnsabiedrības „VJM” juridiskā adrese ir Mārupes iela 4-30, Rīga, LV-1002.
Projekta ietvaros ir paredzēta 860 metri ūdensvadu izbūve un 860 metri kanalizācijas kolektora izbūve.

 

ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 3.kārta” vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/055/017 realizācija turpinās. Norisinās būvdarbi Augšzemes ielā no Annas ielas līdz īpašumam Augšzemes ielā 68.
2014.gada 01.aprīlī starp SIA „Aknīstes Pakalpojumi” un SIA „EVO desiga” tika noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību papilddarbiem projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 3.kārta”  par summu 2930,00 EUR, kura sastāv no 2430,00 EUR projektēšanai un 500,00 EUR autoruzraudzība. Papilddarbu ietvaros plānota 200 m ūdensvada un 200 m kanalizācijas tīklu izbūve Strādnieku ielā, Jaunajā ielā un Skolas ielā 1 un 1A.

 

2014.gada 8.septembris

ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 3.kārta” vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/055/017 ietvaros pamatdarbi ir pabeigti Ar  2014.gada 1.augusta būvvaldes aktu pieņemti ekspluatācijā  747.98 m kanalizācijas tīkli un 756.71 m ūdensvada tīkli.
2014.gada 9.jūlijā tika izsludināts iepirkums Nr. ANP//2014/16/ERAF uz papilddarbu veikšanu, kura rezultātā 2014.gada 11.augustā starp SIA „Aknīstes Pakalpojumi” un pilnsabiedrību „VJM” tika noslēgts līgums par kopējo summu 50069.60 EUR. Papilddarbu ietvaros pie kanalizācijas tīkliem tiks pieslēgta dzīvojamā māja Skolas ielā 1 un BJC Skolas ielā 1A, Jaunajā ielā 3 ēkas tiks pieslēgtas pie ūdensvada tīkliem, Strādnieku ielā 2 ēkām tiks nodrošināts pieslēgums gan pie ūdensvada, gan pie kanalizācijas tīkliem.

 
 
2014.gada  24.novembris
 
ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes pilsētā, 3.kārta” vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/055/017 ietvaros ir pabeigti arī papilddarbi un 2014.gada 11.novembrī tika saņemts būvvaldes akts. Projekta realizācijas gaitā ir izbūvēts ūdensvads  959,59 m  un izbūvēti  pašteces kanalizācijas  tīkli 1029,87 m,  izbūvētas 2 KSS.